Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunereformen

Kommunereformen har gitt færre kommuner, og nå er det 356 kommuner i Norge.

2020 var det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Statsforvalteren skal vurdere kompensasjon til kommuner som slår seg sammen og får et tap på grunn av utilsiktede virkninger i inntektssystemet. Statsforvalteren skal også, ved behov, bidra med faglig støtte til de nye kommunene.

Vis mer

Regjering Erna Solberg har tydelig signalisert at de vil gjennomføre en kommunereform og at de er opptatte av å gi robuste kommuner større ansvar.  Fylkesmannen i Oppland har tatt initiativ til å etablere en «tenketank» for modernisering og utvikling av kommunene i fylket - og som kan gi innspill i arbeidet.   


17.11.2016

Mer enn halvparten tror på større kommuner i løpet av 10 år

Fylkesmannen spurte kommunepolitikere og –administrasjon på høstens regionmøter om hvor lang tid det vil gå før det blir nye kommunegrenser i Oppland. Av de som svarte, tror 55,5 prosent at de tror det blir nye kommunegrenser på mindre enn ti år.


29.09.2016

Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur

Fylkesmannen i Oppland har nå sendt tilrådningen sin om kommunestruktur i fylket. Tilrådningen er justert noe, spesielt på to punkter, etter at den er drøftet med representanter for alle kommuner.  Det ene knytter seg til prosessen i Vang kommune. Det andre er at Fylkesmannen understreker infrastrukturtiltak som et virkemiddel Stortinget kan ta tak i.


08.09.2016

8-10 Opplandskommuner ville vært best

KOMMUNEREFORM: 8-10 kommuner i Oppland ville gitt en hensiktsmessig struktur for framtida, men pr. nå er det ikke grunnlag for å endre kommunestrukturen i fylket, skriver Fylkesmannen i et utkast til forslag om ny kommunestruktur.


08.09.2016

To kommuner i sørfylket

KOMMUNEREFORM: En kommune av Gran og Lunner, og en kommune av Jevnaker og de to nåværende Buskerud-kommunene Hole og Ringerike – det bør bli framtida. I regionreformen bør det avklares hvilket fylke denne «storkommunen» bør høre til, skriver Fylkesmannen i et utkast til sitt forslag om ny kommunestruktur.


08.09.2016

En eller to kommuner i Gjøvikregionen

KOMMUNEREFORM: Det vil være enklere å få til en gunstig samfunnsutvikling dersom de fem kommunene i Gjøvikregionen slo seg sammen til to. Fylkesmannen tilrår at Land-kommunene slås sammen, og mener det også vil bedre samfunnsutviklingen om Gjøvik og de to Toten-kommunene ble en.


08.09.2016

Det bør bli en Valdreskommune

KOMMUNEREFORM: Alle seks Valdreskommunene bør slås sammen. Også Vang bør være med, selv om de tydelig har markert at de ønsker å bestå som egen kommune. Selv ikke kraftinntekter er tilstrekkelig for å møte framtidas utfordringer for Vang, mener Fylkesmannen.


08.09.2016

En Lillehammer-kommune, en i midtdalen og to eller tre i norddalen

KOMMUNEREFORM: I utkastet til forslaget om ny kommunestruktur følger Fylkesmannen regiongrensene for Sør- og Midt-Gudbrandsdal, men anbefaler at kommunene i Nord-Gudbrandsdal går sammen to og to – slik det ble gjort intensjonsavtaler om. Det bør også utredes om Sel, Vågå, Lom og Skjåk bør gå sammen.


30.08.2016

Tenketank i 944 dager

Denne uka var muligens siste møte i Tenketanken, som i sin tid ble opprettet av KS og Fylkesmannen for å gi innspill i kommunereformen. Reformen skal nå oppsummeres av Fylkesmannen, og Tenketankens bønn var: «Vær tydelig».


23.08.2016

Inviterer til dialog om kommunereform-vurderinger

Fylkesmannen tar med sitt utkast til notat om kommunereformen på årets «fylkestur» 15.-23. september og inviterer dermed til dialog om sine vurderinger. Utkastet blir offentliggjort allerede 8. september.


01.07.2016

Fortsatt kommunereform-muligheter

I dag går fristen for kommunenes vedtak i kommunereformen ut. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presiserer nå i et brev at kommuner som fatter vedtak etter 1. juli også vil bli omfattet av vurderingene og forslagene i proposisjonen som legges fram for Stortinget våren 2017.