Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rus og psykisk helse

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer


11.10.2018

Tvungen legeundersøkelse etter psykisk helsevernloven - tolkningsuttalelse fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har i en tolkningsuttalelse 19.09.2018 uttalt seg om saksbehandlingsreglene når kommuneleger fatter vedtak om tvungen legeundersøkelse etter psykisk helsevernloven § 3-1.


19.09.2018

Alle Opplandskommuner har søkt midler til kommunepsykolog

Mange kommuner mangler fortsatt psykologkompetanse. En statlig tilskuddsordning skal bidra til å øke rekrutteringen og at psykologkompetanse blir tilgjengelig. Samtlige kommuner i Oppland har nå søkt om slik tilskudd. 


16.08.2018

Rusforum innlandet 2018

Rusforum innlandet arrangeres i samarbeid med KoRus-øst og Fylkesmannnen i Oppland og Hedmark.


05.07.2018

Fylkesmannen har delt ut 38,9 millioner kroner til kommunene i Oppland

Nesten alle kommuner har fått midler i årets tildeling på områdene rus og psykisk helse og midlene har fordelt seg på tre forskjellige ordninger.


22.02.2018

Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid 2018

Kunngjøring av tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid over Statsbudsjettet 765.60


12.02.2018

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2018

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til kommunalt rusarbeid 2018


22.11.2017

Tilskudd for 2018 til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenester

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus.

Søknadsfrist 1. februar 2018.


11.09.2017

Tilsyn med tjenester innen rus og psykisk lidelse i Nord-Fron

Fylkesmannen i Oppland har ført tilsyn med tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Nord-Fron, og fant flere avvik. Kommunen har klaget på gjennomføringen av tilsynet.


28.06.2017

Røroskonferansen 2017 rus og boligsosialt arbeid

Presentasjonene fra konferansen ligger nå tilgjengelig for interesserte.


23.02.2017

Røroskonferansen 2017

Invitasjon til konferanse, rus-psykisk helse og boligsosialt arbeid