Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Omsorgstjenester

Alle kommuner skal yte tjenester til den som ikke klarer seg selv og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie daglige gjøremål, eller har spesielle behov. Årsaken kan være sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Omsorgstjenester skal organiseres slik at bruker så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Omsorgstjenester skal utformes i samråd med brukeren. Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. 

Det finnes flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen kan yte tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i ordinære hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, blir den sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


04.12.2018

Tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger

Kommunene har nå mulighet til å søke om tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger. 


30.04.2018

Tilsyn med tvungen helsehjelp i sjukeheim i Vestre Slidre

Fylkesmannen i Oppland har ført tilsyn med Vestre Slidre kommune, og fann tre lovbrot. Tema for tilsynet var tvungen helsehjelp i sjukeheim til pasientar som ikkje har samtykkjekompetanse og som gjer motstand mot helsehjelpa.  Lovbrota skal rettast innan 1. oktober 2018.


12.03.2018

Audun Myskja kommer

Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark og Sykehuset Innlandet inviterer til Rehabiliteringsforum 14.-15. mars 2018 på Scandic Ringsaker, hvor bla. Audun Myskja si noe om sitt arbeid. Med metoder som musikkterapi, meditasjon, healing, energiarbeid og konvensjonell medisin mener han vi kan skape mer helhetlige helsetjenester.

Programmet kan du lese her

 


08.01.2018

Innlandets Demenskonferanse 2018

Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet og Fylkesmannen i Hedmark og Oppland inviterer til Innlandets Demenskonferanse  2018

 


24.04.2017

Fylkesmannen blir klageinstans for vedtak om bolig for heldøgns tjenester

Lovendringen pålegger kommunene å gi forskrifter med kommunale kriterier for tildeling og føre ventelister. Endringen skal bidra til bedre forutsigbarhet og åpenhet rundt tildelingprosessen.


31.03.2017

Påminnelse - kompetanse- og innovasjonstilskudd

Fristen for å søke er 15. april 2017 og Fylkesmannen i Oppland oppfordrer kommunene til å søke. Midlene skal stimulere kommunene til å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester.


10.03.2017

Nye tilskuddsmidler til kommunene - habilitering og rehabilitering

Fylkesmannen i Oppland har fått 4 mill. til utdeling for å styrke kommunens kompetanse og arbeid med å ha en oppdatert plan for habilitering og rehabilitering. Dette tilskuddet skal innrettes mot tjenesteutvikling.


01.03.2017

Slik er regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn

Denne strategien er et oppgjør med tanken om at eldrepolitikk bare er omsorgspolitikk. De eldre vil få flere sunne og aktive år og vil delta og bidra mer i samfunn- og arbeidsliv.


20.02.2017

Fylkesmannen i Oppland utlyser tilskudd til kompetanseheving og innovasjon

Fylkesmannen i Oppland utlyser tilskudd til kompetanseheving og innovasjon for å stimulere kommunene til å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester.


16.02.2017

Invitasjon til interkommunale læringsnettverk 2

Fylkesmannen i Oppland og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester inviterer interkommunale læringsnettverk 2- Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7