Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Sosiale tjenester i NAV

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Statsforvalterens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Statsforvalteren.

Statsforvalteren har et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


09.07.2018

Invitasjon til fagdag kvalifiseringsprogrammet 16. oktober 2018

Velkommen til fagdag sammen med kollegaer fra Nav-kontor i Oppland og Hedmark!


10.03.2017

Enklere og tryggere å leie ut til vanskeligstilte

En ny standard husleiegaranti kan bidra til at flere vanskeligstilte kommer inn på det private leiemarkedet.


20.01.2017

Ny helhetlig og tverrfaglig boligsosial veileder "Bolig for velferd"

Veiviseren skal bidra til å fremme regjeringens strategi "Bolig for Velferd" og gir en samlet fremstilling av lovverk, forskning og økonomiske virkemidler. Den er laget av seks direktorater i samarbeid med blant annet landets Fylkesmenn og kommuner.


20.01.2017

Nye retningslinjer for samarbeidet mellom barnevernet og NAV

Rundskrivet skal bidra til å styrke samarbeidet mellom barnevernstjenesten og NAV-kontoret for å at de skal kunne gi et mer samordnet tilbud til barn, unge og familier som trenger hjelp fra begge tjenestene. 


06.01.2017

Fylkesmanen arrangerte fagdag om KVP i samarbeid med NAV Lillehammer-Gausdal

Den 29. november 2016 arrangerte Fylkesmannen, i samarbeid med NAV Lillehammer-Gausdal, en fagdag om kvalifiseringsprogrammet, KVP, og presentasjonene til foredragsholderne kan du se nedenfor.

Som foredragsholdere hadde vi med oss Elisabeth Munch- Ellingsen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Cathinka Bye fra Helsetilsynet og Gabriele Frøen fra Sykehuset Innlandet.


05.01.2017

Kunngjøring 2017. Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret. Tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig.

Regelverk og søknadsskjema for søknader om prosjekter på oppfølgingstjenester i bolig og utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret er kunngjort

Arbeids- og velferdsdirektoratet innvilger disse midlene, men søknaden skal gå via Fylkesmannen som administrerer tilskuddene.


20.10.2016

Retningslinjer for sikkerhetstiltaket utestengelse fra NAV

Det å utestenge en bruker er en meget alvorlig reaksjon og en beslutning som krever nøye vurdering. Utestengelsen skal ha begrenset varighet og skal samtidig ivareta brukerens mulighet for kontakt og bistand fra NAV.


05.07.2016

Nytt lovforslag om aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad under 30 år

Formålet med en lovfestet aktivitetsplikt er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Det er spesielt viktig å hjelpe unge ut av en passiv tilværelse. Fylkesmannen, som har vært høringsinstans, ser på lovforslaget som positivt.


28.04.2016

Første evaluering av NAV-veileder i videregående skole

Siden 2013 har NAV og Utdanningsdirektoratet samarbeidet om «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole». Nå foreligger den første evalueringen av prosjektet, og erfaringene er stort sett positive.

Raufoss videregående skole deltar i forsøket sammen med NAV Vestre Toten og NAV Østre Toten. Det er 2 NAV-veilederne som er 4 dager på skolen og 1 dag på NAV-kontoret. 


19.02.2016

Fagdag - EØS borgere og tjenester fra NAV

Fylkesmannen i Oppland og NAV Oppland inviterer til fagdag: EØS borgere og tjenester fra NAV