Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får tjenestene som du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Statsforvalterens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Statsforvalteren vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Statsforvalteren vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Statsforvalteren. Ved særlig grove overtredelser vil Statsforvalteren sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvalterens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre eller nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


13.12.2018

Nytt læringsnotat om dobbeltkontroll av legemidler

Helsedirektoratet har publisert et læringsnotat om uønskede hendelser i forbindelse med dobbeltkontroll av legemidler. Manuell dobbeltkontroll kan bidra til færre legemiddelfeil hvis den utføres riktig og etter felles standarder.


22.10.2018

Kommunenes ansvar for beredskap av legemidler

Kommunene er ansvarlig for å sikre beredskap av legemidler til bruk i kommunale institusjoner. Det skal foreligge samarbeidsavtale med helseforetaket innenfor beredskap, som bl.a. bør beskrive forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og medisinsk utstyr.


09.10.2018

Arbeidsgivers ansvar når helsepersonell inngår nære relasjoner med pasienter

Fylkesmennene og Statens helsetilsyn fører tilsyn med helse- omsorgstjenestene. Hvert år behandles tilsynssaker også i Oppland der helsepersonell ikke har skilt mellom sin rolle som helsepersonell og seg selv som privatperson. De kan ha inngått seksuelle- eller andre nære relasjoner med pasienter eller tidligere pasienter. Selv om dette gjelder enkeltpersoner, har arbeidsgiverne også et ansvar for å forhindre at rollesammenblanding skjer.


26.09.2018

Forsvarlig helsehjelp der pasienten nekter bruk av tolk

Fylkesmannen har den senere tid behandlet flere tilsynssaker der pasienten ikke har ønsket å bruke tolk. Risikoen er stor for at helsepersonell kan komme i en situasjon der det ytes uforsvarlig helsehjelp når det oppstår språkbarrierer. Det er derfor avgjørende at helsepersonell på selvstendig grunnlag avgjør om tolk skal brukes eller ikke. Fylkesmannen legger til grunn at en pasients medbestemmelsesrett ikke rangerer høyere enn helsepersonellets plikt til å yte forsvarlig helsehjelp.


26.09.2018

Nye råd om lindrende behandling i livets sluttfase

Helsedirektoratet har utarbeidet nye råd om hvordan pasienter i livets sluttfase og deres pårørende kan ivaretas.


05.12.2017

Distribusjon av jodtabletter til landets kommuner

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle landets kommuner har jodtabletter tilgjengelig for sine innbyggere i gruppene barn og unge under 18 år, gravide og ammende kvinner. Ved utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltakene som Kriseutvalget anbefaler. Tablettene skal helst tas innen 4 timer etter eksponering.


13.06.2017

Nye kompetansekrav til legevaktspersonell i akuttmedisinforskriften

Leger og helsepersonell i legevakt skal ha gjennomført to kurs innen 1.5.2020; kurs i akuttmedisin og kurs i volds- og overgrepshåndtering.

Fylkesmannen i Oppland har kartlagt kompetanse og behov for ovennevnte kurs i fylket. Kartleggingen presenteres på et møte for kommuneoverleger og andre ledere i kommunens helse- og omsorgstjenester onsdag 14.6.2017, sier seniorrådgiver Tony Heyerdahl.


01.03.2017

Det er øverste leders ansvar å sikre trygge tjenester av god kvalitet

Fylkesmannen anbefaler ledere å bruke veilederen for den nye forskriften om ledelse og kvalitetsfordbedring i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften slår tydeligere fast at det er øverste leder som er ansvarlig for at virksomheten styres og forbedres systematisk. 


15.02.2017

Mangelfull oppfølging ved Sykehuset Innlandet - pasient døde

En pasient ved Sykehuset Innlandet HF fikk i 2007 tilfeldig oppdaget en utposning på hovedpulsåren. Dette ble ikke fulgt opp og pasienten døde i 2016


13.01.2017

Masterprogram i helseledelse for primærhelsetjenesten

Masterprogrammet skal utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenester. Her bygger du kompetanse for å håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.