Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Førerkort

Alle som skal søke om førerkort eller fornye førerkortet sitt, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Egenerklæringen skal bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Dersom du har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra legen din.

Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøke lege. Hvis en lege, psykolog eller optiker mener at du ikke oppfyller helsekravene til å ha førerkort, skal han eller hun melde fra til Statsforvalteren dersom helsekravene ikke vil være oppfylt igjen innen seks måneder. Statsforvalteren informerer politiet dersom førerkortet bør tilbakekalles helt eller delvis. Politiet har også myndighet til å gi tilbake føreretten. 

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege.

Dispensasjon

Helsekravene til førerkort er tilpasset EUs førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Dersom fastlegen (eller en annen lege) konkluderer med at pasienten ikke fyller helsekravene til førerkort, er det svært liten mulighet til å få innvilget dispensasjon fra helsekravene. 

Klage

Dersom du har fått avslag på en søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Statsforvaltaren vil da gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, blir saken sendt til Helseklage for ny behandling. 

Vis mer


27.09.2016

Nytt regelverk førerkort fra 1. oktober 2016

Fra 1. oktober 2016 blir det innført nytt regelverk om krav til helse for å kunne ha førerkort. Det nye regelverket er tilpasset EU`s førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Fastlegen vil nå få en mer sentral rolle. Flere som tidligere måtte søke fylkesmannen om dispensasjon, vil nå kunne få utstedt helseattest hos fastlegen. For noen vil muligheten til å ha førerkort bortfalle etter det nye regelverket.


18.08.2016

Blogg om førerkort og helse i høy alder

Å miste retten til å ha førerkort kan være tragisk for den enkelte. Men å beholde retten selv om helsemessige årsaker burde satt en stopper for det, kan bli tragisk for samfunnet.  Dette er tema for en blogg avdelingsdirektør og fylkeslege Erlend T. Aasheim har skrevet


07.03.2016

1.771 førerkortsaker i Oppland i fjor

Fylkesmannen i Oppland behandlet totalt 1.771 dispensasjonssøknader i førerkortsaker i 2015, noe som betyr at trenden med økning i antall saker på dette området fortsetter.


21.07.2015

Saksbehandlingstid for førerkortsaker

Fylkesmannen i Oppland får ofte spørsmål om hvor lang tid det tar å behandle søknader på førerkortområdet.

 


16.01.2015

FYLKESMANNEN I OPPLAND HAR I 2014 BEHANDLET 1.594 FØRERKORTSAKER

581 personer i Oppland fikk i 2014 inndratt førerkortet grunnet manglende helse. Dette er en økning på 20 % i forhold til 2013.


18.03.2014

Før du søker om dispensasjon for førerkort, les her!

Fylkesmannen mottar ofte søknader om dispensasjon for førerkort som ikke kan behandles fordi Statens vegvesen blankett NA0202 mangler, ikke er korrekt utfylt, eller at spesialisterklæringer ikke er vedlagt.


12.02.2013

Fylkesmannen innfører telefontid som prøveprosjekt på førerkortsaker

For å kunne yte bedre service på førekortsaker innfører helse- og sosialavdelingen telefontid på førerkortsaker. Telefontiden er i tidsrommet: 13.00- 14.30.

Samarbeidspartnere kan kontakte oss som tidligere.


11.01.2013

Nye regler for legeattest for førere over 70 år fra 19. januar 2013

Fra 19. januar blir ditt førerkort gyldig til du fyller 75 år uten at du behøver å ha med legeattest. Men etter fylte 75 åt må du ha ny legeattest og du må få nytt førerkort utstedt av Statens vegvesen.  Les mer her.