Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


26.03.2018

Tilskudd - etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings- og mestringstilbud

Helsedirektoratet har bevilget 900 000 kroner til Oppland for etablering og utvikling av frisklivssentraler, lærings- og mestringstilbud i kommunen i 2018.


12.07.2017

Fagsamling om mestring, aktivitet og livsstilsendring

Fylkesmannen i Oppland og Hedmark arrangerer 28. september fagsamling for de som jobber i frisklivssentraler og med friskliv, læring og mestring i kommunene i Innlandet.  Tema for dagen er mestring, aktivitet og livsstilsendring.


16.03.2017

Tilskudd - etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings- og mestringstilbud

Helsedirektoratet har bevilget 850 000 kroner til Oppland for etablering og utvikling av frisklivssentraler, lærings- og mestringstilbud i kommunen i 2017.


16.03.2017

Tilskudd - seksuell helse

Fylkesmannen i Oppland har fått kr. 350 000,- i statlige tilskuddsmidler til seksuell helse. Søknadsfristen på disse midlene er 18. mai 2017.


26.09.2016

Nettverkssamling for frisklivssentralene

15. september arrangerte Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland nettverkssamling for frisklivssentralene. Tema var psykisk helse og mestring.


26.09.2016

Kurs i mestring av belastning (KiB)

Helsedirektoratet ønsker å styrke tilbudet med Kurs i mestring av belastning (KiB) ved frisklivssentralene og arrangerer kurslederkurs i KiB for utvalgte frisklivssentraler i månedsskriftet november/desember 2016.


29.08.2016

Nettverksamling for frisklivssentralene.

Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark inviterer til nettverksamling for frisklivssentralene 15. september 2016.


15.08.2016

Nyhetsbrev for FLS, august 2016

Helsedirektoratet har kommet ut med nytt nyhetsbrev for frisklivssentraler.


14.06.2016

"Innlandet universelt utformet 2025" - felles strategi for Hedmark og Oppland

Fylkestingene i Hedmark og Oppland har vedtatt en felles strategi for arbeidet med universell utforming i Hedmark og Oppland. Strategien er kalt "Innlandet universelt utformet 2025".


08.06.2016

Tilskudd til lokalt samarbeid om organisering av matordninger på skolen.

Helsedirektoratet forvalter tilskuddsordning som har som mål at kommuner/skoleeiere kan prøve ut ulike måter å organisere matordninger i skolen på gjennom lokalt samarbeid. Målet med tilskuddsordningen er og å stimulere til sunne og trivelige måltider i skole/skolefritidsordningen (SFO) med særlig vekt på frukt og grønnsaker.