Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fattigdomsbekjempelse

Det er en viktig samfunnsoppgave å jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å bekjempe fattigdom er en skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. 

Det finnes mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen ønsker å tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. 

Kommunene skal forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte ved å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Gjennom tilbud om sosiale tjenester, råd, veiledning, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunene arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg selv. 

Statsforvalteren skal bidra til økt kompetanse i kommunene

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og retter seg mot de vanskeligst stilte. Statsforvalteren fører tilsyn med kommunenes praktisering av sosialtjenesteloven. Statsforvalteren skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene, gjennom tiltak som øker kompetansen og regelverksetterlevelsen. Statsforvalteren skal i sin innsats for å medvirke til god forståelse for og riktig praktisering av sosialtjenesteloven, blant annet bidra til at kommunene sikrer tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte sak og sikrer at barneperspektivet er ivaretatt. Vi driver også klagesaksbehandling. 

Tilskudd for å bekjempe fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter Statsforvalteren tilskuddsordninger som skal stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Statsforvalteren og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) velger ut hvilke kommuner som skal få tilskudd. En viktig målsetting med ordningen er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåter som kan gi mindre fattigdom og hindre at grupper blir stående utenfor sosiale arenaer.

Vis mer


08.12.2015

Tilskuddsmidler 2016: Boligsosialt arbeid

Regelverk og søknadsskjema for søknader om prosjekter på boligsosialt arbeid er kunngjort.


20.11.2015

Tilskuddsmidler mot barnefattigdom og til boligsosialt arbeid

Vedlagt finner dere dokumentene for kunngjøring av tilskuddsmidler 2016 på Barnefattigdom og Boligsosialt arbeid.

Kunngjøringen utlyses på navet og nav.no mandag 16. november 2015.


05.01.2015

Tilskuddsmidler 2015: Boligsosialt arbeid og barnefattigdom

Regelverk og søknadsskjema for søknader om prosjekter på områdene boligsosialt arbeid og barnefattigdom er kunngjort. Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som innvilger disse midlene, men søknaden skal gå via Fylkesmannen som administrerer tilskuddene. Søknadsfrist: 1. februar 2015.


27.11.2013

Tilskot til førebygging av uønskte svangerskap og abort 2014

Det er no mogleg å søkje Fylkesmannen om tilskot til førebygging av uønskte svangerskap og abort og tiltak for betre seksuell helse for 2014. Søknadsfristen er 15. desember 2013


15.11.2013

UTLYSNING AV MIDLER FOR 2014 - BARNEFATTIGDOM

Tilskuddsordningen for å styrke arbeidet mot barnefattigdom skal videreføres i 2014.

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke kunnskapen om sosiale tjenenester og hvordan bestemmelsene i lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen kan anvendes og bidra til og forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge.

Søknadsfrist: 1. februar 2014


15.11.2013

UTLYSNING AV MIDLER FOR 2014 - BOLIGSOSIALT ARBEID

Tilskudd til boligsosialt arbeid er et ledd i regjeringens handlingsplan mot fattigdom. Hovedformålet er å styrke og utvikle de ordinære tjenestene i kommunene slik at de bedre kan ivareta bostedsløse og rusmiddelmisbrukeres behov for oppfølging i bolig.

 


29.01.2013

Kunngjøring av tilskudd mot barnefattigdom - Utsatt søknadsfrist

Fylkesmannen i Oppland informerer at det er utsatt søknadsfrist for barnefattigdomsmidler. Ny søknadsfrist er 20. februar 2013.

 

Alle søknader skal skrives på Arbeids- og velferdsdirektoratets søknadsskjema.