Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Ny trossamfunnslov stiller krav om minst 50 tilskuddstellende medlemmer og gir utbetaling av ett offentlig tilskudd (ett statstilskudd i stedet for statlig og kommunalt tilskudd). Alle nye tros- og livssynssamfunn må også registrere seg før de kan motta tilskudd. 

Tros- og livssynssamfunn skal bruke en ny digital løsning til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigslere m.m. Alle tros- og livssynssamfunn må ha en godkjent tilgang for å kunne bruke løsningen. En person som representerer samfunnet, søker om tilgang. Årlig frist for å kreve tilskudd er 1. mars. 

For samfunn som er registrert og/eller har mottatt tilskudd, gjelder overgangsreglene i den nye loven. Disse samfunnene anses registrert i to år, fra og med 1. januar 2021. De vil kunne få tilskudd i overgangsperioden hvis de har minst 50 tilskuddstellende medlemmer. Godkjente forstandere og seremoniledere kan opptre som vigslere etter ekteskapsloven, når tros- eller livssynssamfunnene har vigselsmyndighet. 

Satsen som brukes for å beregne statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke i 2021, er 1 310 kroner per medlem.

Tidligere behandlet alle embetene saker om registrering og tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Fra og med januar 2021 behandler kun to instanser disse sakene. Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler i hovedsak alle saker som gjelder samfunn i Oslo og Viken. Samfunnene med adresse utenfor Oslo og Viken hører inn under Statsforvalteren i Agder.

Se mer informasjon om ordningen og bruk av den digitale løsningen i brukerveiledningen for tros- og livssynssamfunn.

Vis mer


10.01.2017

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke må kreve tilskudd før 1. mars

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Fylkesmannen om statlig og kommunalt tilskudd er 1. mars hvert år. Fristen kan ikke fravikes


27.01.2016

Tilskudd til tros- og livsynssamfunn

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Fylkesmannen om statlig og kommunalt tilskudd for 2016 er 10. mars 2016. Fristen kan ikke fravikes


17.02.2015

Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2015

Fylkesmannen i Oppland behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn. Brev er sendt ut til alle tros- og livssynssamfunnen i Oppland og fristen for å sende in krav er 13. mars.


23.01.2015

Nesten 1,2 millioner kroner betalt ut til tros- og livssynssamfunn i Oppland

Det er registrert 21 tros- og livssynssamfunn i Oppland med et samlet medlemstall på 2601. Satsen pr. medlem var i 2014 kr. 449


25.09.2014

Fylkesmannen hilste jubilanten

Hamar bispedømme er 150 år. Det ble markert onsdag. Da ble også boka “Hamar bispedømme i 150 år” lansert. Blant gratulantene var fylkesmann Kristin Hille Valla. Hun la vekt på kirkens utvikling i spenningsfeltet mellom forankring og forandring.


29.10.2012

Tros- og livssynssamfunnene i Oppland fikk til sammen 880 444 kr i statstilskudd i 2011

Dette er en liten økning fra forrige år da det ble betalt ut kr 772 023 kroner. Det er registrert 20 tros- og livssynssamfunn i Oppland med et samlet medlemstall på 2137


Driftsmelding

Normal drift.

Kontaktinformasjon kan oppdateres og bekreftes, og krav om tilskudd kan sendes inn.

Saksbehandlingen utføres fortløpende. Stort antall saker gjør at noe saksbehandlingstid må påregnes.
Merk dette: Den som har søkt om rolletilgang, må selv logge inn i løsningen for å sjekke om søknaden er godkjent av Statsforvalteren.

Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løsningen trykker du på knappen «Digital løsning for tros- og livssynssamfunn».

Trykk deretter på knappen «Logg inn» øverst i høyre hjørne for å komme videre til ID-porten.

Trenger du ytterligere hjelp eller har en problemstilling du ønsker å melde fra om?