Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Endringer i barnevernloven fra 1. juli

I statsråd 8. juni ble det vedtatt når lovendringer om bedre rettssikkerhet for barn og foreldre trer i kraft.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.08.2018

20. april 2018 ble det vedtatt endringer i barnevernloven. Endringene innebærer at barn gis rett til nødvendige barneverntiltak og rett til medvirkning. Dokumentasjonen i barnevernet skal bedres, og det blir inntatt i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Reglene om opplysningsplikt til barnevernet klargjøres og forenkles, både i barnevernloven og i andre særlover, slik at regelverket blir lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten.

- Endringene i barnevernloven styrker barns rett til barneverntiltak og medvirkning, og klargjør regler om opplysningsplikt til barnevernet. Samlet gjør dette at beslutninger om tiltak i barnevernet kan fattes på et bedre grunnlag sier fylkeslege Erlend T. Aasheim. 

Noen av endringene er også omtalt nedenfor:

Formålsbestemmelse                                                                                                                  Det blir inntatt i lovens formålsbestemmelse § 1-1 at «Loven skal bidra til at barn møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse». Formålsbestemmelsen signaliserer en forventning om hvordan ansatte i barnevernet skal møte barn 

Rettighetslov                                                                                                                              Det blir inntatt i barnevernloven § 1-5 at barnevernloven er en rettighetslov: «Barn har rett til nødvendige tiltak fra barnevernet når vilkårene i loven er oppfylt». I dag inneholder barnevernloven kun en plikt for barneverntjenesten til å gi tiltak, men lovendringen gir økt rettighetsfesting og gjør barnet til hovedpersonen. Endringen kan bidra til at flere barn og foreldre blir bevisst at barnet har rettigheter og derfor oppsøker hjelp 

Bedre dokumentasjon og bedre medvirkning                                                                          

Det blir inntatt lovendring som skal bidra til bedre dokumentasjon i barnevernet. Grundigere dokumentasjon gir bedre beslutningsgrunnlag, og riktigere avgjørelser til barnets beste. Henleggelser av bekymringsmeldinger skal begrunnes. Henleggelser av undersøkelsessaker skal også begrunnes og kan påklages.

Barneperspektivet blir styrket i loven. I dag skal barnet etter barnevernloven § 4-1 gis mulighet til medvirkning. Det blir presisert i barnevernloven § 1-6 at barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter får rett til medvirkning. Det skal fremgå tydelig av barneverntjenesten og fylkesnemndas vedtak hva som er barnets synspunkt, hvilken vekt de har tillagt barnets mening og hvordan barnets beste er vurdert.  

Samarbeid med barn og foreldre

Krav til samarbeid med barn og foreldre vil fremgå i barnevernloven § 1-7: «Barnevernet skal utøve sin virksomhet med respekt for, og så langt som mulig i samarbeid med barn og foreldre». Bestemmelsen skal bidra til større tillit til barnevernet og at flere barn får hjelp som virker. Barn og foreldre skal møtes med verdighet, bli lyttet til og tatt på alvor.

Familien skal involveres

Det blir inntatt endringer i flere bestemmelser som skal sørge for at barnevernet arbeider mer systematisk med bruk av familie og nettverk. Det blir lovfestet at kommunene skal involvere familie og nettverk ved valg av fosterhjem. Barn og foreldre skal følges bedre opp når det er truffet vedtak. Det blir også presisert i loven at der hensynet til barnet ikke taler mot det, skal barneverntjenesten legge til rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet.

Melde- og opplysningsplikt

Barnevernloven § 6-4 blir endret, slik at det klargjøres og forenkles når meldeplikten inntrer og når barneverntjenesten kan pålegge andre myndigheter å gi opplysninger. Terskelen for meldeplikt og pålegg endres ikke, men det blir presisert at meldeplikten er et personlig ansvar.