Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

På "norsktoppen" i å snakke med barnevernsbarn

Fylkesmannen i Oppland er det embetet i Norge som gjennomfører samtaler med den høyeste andelen barn i barneverninstitusjon. Det viser Statens helsetilsyns rapport om Fylkesmennenes tilsyn i 2017.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.03.2018

I meldingen oppsummeres blant annet tilsyn med barneverninstitusjoner. Statistikken viser blant annet at Fylkesmannen i Oppland gjennomførte samtaler med 78 prosent av barna i institusjon ved tilsyn i 2017. Gjennomsnittet for fylkesmennene var 53 prosent, med en variasjon fra 24 prosent i Oslo og Akershus til 78 prosent i Oppland.

 Barns rettssikkerhet viktig

-  Dette er resultatet av en bevisst satsning for å styrke barns mulighet for medvirkning og ivareta deres rettssikkerhet, sier fylkeslege i Oppland, Erlend T. Aasheim. - Vi har som mål å gjennomføre samtaler med alle barn som ønsker det, men dette lar seg ikke alltid gjennomføre siden noen barn er ute på aktiviteter eller av andre årsaker ikke tilstede når Fylkesmannen besøker institusjonen. 

 - Fylkesmannen i Oppland har i flere år valgt utsatte barn og unge som et prioritert område på tvers av fagavdelingene i embetet. Arbeid med å styrke barns medvirkning er en sentral del av dette, sier Aasheim.

 Ga medhold i 4 av 10 klagesaker

I tilsynsmeldingen omtales også klagesaker, som blant annet er rettet mot barneverninstitusjoner og omsorgssentre. Det vanligste temaet i klagene er bruk av tvang i akutte faresituasjoner. Fylkesmannen i Oppland ga klager helt eller delvis medhold i 41 prosent av sakene i 2017. Gjennomsnittet for alle embetene var på 27 prosent med en variasjon fra 0 prosent i Sogn og Fjordane til 55 prosent i Finnmark.

 

Kontaktpersoner

Tilsynsmeldingen

Tilsynsmeldingen

Utgis årlig av Statens helsetilsyn.

Inneholder erfaringer, tall og fakta fra fylkesmennenes tilsyn.

Gjelder områdene barnevern, helse- og omsorg og sosiale tjenester.

På barnevernsområdet er fylkesmannens tilsynsoppgaver blant annet knyttet til hendelsesbaserte tilsynssaker, tilsyn i institusjon, klagesaker og planlagte tilsyn.

På helse- og omsorgsområdet omfatter fylkesmannens oppgaver blant annet kontroll med tvang.

Hele tilsynsmeldingen kan du lese her.