Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oppfølging av Land barneverntjeneste

Fylkesmannen og kommuneledelsen i Nordre Land og Søndre Land kommuner møttes 22. februar for å diskutere status i tilsynet med barnevernet i Land. Fylkesmannen ser en positiv utvikling på flere områder, og vil fortsette å følge opp tjenesten til tilsynet kan avsluttes.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.02.2018

Bakgrunn

Fylkesmannen i Oppland har hatt et omfattende tilsyn med Land barneverntjeneste i slutten av 2016. I tilsynet har Fylkesmannen vurdert sakene til 253 barn og fant brudd på barnevernloven og FNs barnekonvensjon i 89 % av sakene. Fylkesmannen har også gjort en grundig vurdering av styringen av barneverntjenesten, og fant da at kommunen på grunn av manglende internkontroll ikke hadde satt barneverntjenesten i stand til å gi barn forsvarlige tjenester og barnevernstiltak. Fylkesmannen identifiserte svikt på alle områder i barneverntjenesten, fra arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem. Fylkesmannen ga kommunen pålegg om å sikre forsvarlige tjenester til 66 barn i de mest alvorlige sakene hvor Fylkesmannen vurderte at det var pågående eller uavklarte hjelpebehov. Kommunen har siden arbeidet aktivt med disse enkeltsakene, i tett dialog med Fylkesmannen, og har utarbeidet en plan for hvordan de skal rette opp de lovbruddene som Fylkesmannen har påpekt i tilsynet.

Status i dag og veien videre

I møtet mellom Fylkesmannen og kommuneledelsen i Nordre og Søndre Land kommune torsdag 22. februar var det dialog om status i tjenesten og hvordan kommunen arbeider for å rette opp lovbruddene.

Fylkesmannen har sett en positiv utvikling i kvaliteten på tjenestens arbeid i de 66 påleggssakene, og Fylkesmannen har nå overlatt videre oppfølging til kommunen i over 60 av disse sakene. Kommunen har også færre fristbrudd i undersøkelsessaker nå enn da tilsynet ble startet. For å vurdere kvaliteten i tjenestens arbeid generelt var det enighet mellom Fylkesmannen og kommunene om at det skal gjennomføres en ny gjennomgang av et nytt utvalg enkeltsaker. Fylkesmannen vil fortsette å følge tjenesten og utviklingen i Land barneverntjeneste tett til lovbruddene som er påvist i tilsynet er rettet, og tilsynet kan avsluttes.

- Fylkesmannen opplever en god dialog med kommunene i arbeidet for å sikre at barn i Land-kommunene får forsvarlige barneverntjenester. I tillegg til at vi er tett på for å ivareta rettssikkerheten til barn og familier som skal ha barnevernstjenester, har vi mye kontakt med kommunen for å gi faglig råd og veiledning, sier fylkeslege i Oppland, Erlend T. Aasheim.

- Selv om det ikke var et tema for tilsynet, noterte Fylkesmannen det som positivt at kommunen nå inngår i et interkommunalt samarbeid om akuttberedskap i barnevernet. Hensikten med dette er å sikre barn og familier et tilstrekkelig barnevernsfaglig tilbud også utenom vanlig kontortid, sier Aasheim.