Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Bufdir besøker Oppland

Direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) besøker Fylkesmannen i Oppland som ledd i utviklingen av barnevernområdet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.04.2018

I årene fremover er særlig kompetansestrategien prioritert i utviklingen av barnevernsområdet. Som ledd i denne strategien iverksetter Bufdir en rekke tiltak for å bedre kompetansen i kommunal barneverntjeneste, og samarbeider tett med fylkesmannen om gjennomføringen. Målet er å treffe behovene i kommunal barneverntjeneste slik at barn kan få den hjelpen de trenger, til rett tid.

Onsdag 18 april kommer Mari Trommald m/flere fra Bufdir til Fylkesmannen i Oppland for å møte embetsledelsen, fylkeslegen og ansatte hos Fylkesmannen med ansvar for barnevern. Tema for dagen er informasjonsutveksling om status for fylkesmannens arbeid på ulike innsatsområder, herunder den ovennevnte kompetansesatsingen, samt andre nasjonale mål slik som etableringen av akuttberedskap i barnevernet også utenom kontortid. Møtet er et ledd i den rutinemessige og regelmessige dialogen mellom Bufdir og Fylkesmannen.