Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Alvorlig svikt i barnevernet i Landkommunene

Fylkesmannen i Oppland har gjennomført tilsyn med Land barneverntjeneste. I tilsynet har Fylkesmannen gjennomgått sakene til 253 barn, og har vurdert at det har blitt begått brudd på barnevernloven og FNs barnekonvensjon i 89 prosent av sakene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.03.2017

Land barneverntjeneste er et samarbeid mellom Nordre Land kommune og Søndre Land kommune, hvor det er Nordre Land som er vertskommune og som utfører oppgavene etter barnevernloven.

Tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem. Noen av funnene:

  • Det er gjennomgående at sakene ikke blir fulgt opp, og at ingen fanger opp at de ikke er fulgt opp.
  • Det blir ikke foretatt prioriteringer av sakene, eller i sakene.
  • Alvorlige bekymringsmeldinger om blant annet vold har blitt liggende ubehandlet over lang tid, mens barneverntjenesten har brukt tid på mindre alvorlige saker.
  • Barn har blitt mangelfullt ivaretatt, og kommunen har utvist en passivitet i blant annet saker hvor det har vært begrunnet mistanke om pågående vold og overgrep mot barn.
  • Fylkesmannen har fått opplyst at kommunen i lengre tid har vært kjent med sviktene i tjenesten, uten å ha satt i verk tilstrekkelig tiltak for å avhjelpe dette.
  • Til tross for gjentatte varslinger er det ikke blitt sikret at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, har fått nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Kommunen ble gjort kjent med Fylkesmannens funn på et «sluttmøte» etter tilsynet i kommunen 30. januar. En foreløpig rapport er nå sendt kommunen, og de er gitt frist på to uker til å gi tilbakemelding på den denne.

Samtidig fortsetter Fylkesmannen samarbeidet med kommunene for å sikre at barn i Land-kommunene får forsvarlige barneverntjenester.

Oversendelsesbrevet til kommunen kan leses her.
Den foreløpige rapporten kan leses her.

Kontaktpersoner