Vaksinering mot Covid-19 av ikke samtykkekompetente personer

Vergens rolle er ikke å gi samtykke til vaksinering på vegne av vergehaveren. 

Publisert 01.02.2021

Statsforvalteren i Nordland er kjent med at enkelte kommuner ser ut til å forvente at vergene skal ha en rolle ved innhenting av samtykke til vaksinering mot covid-19. Vaksinering er et helsetilbud og vergene har ingen rolle knyttet til å samtykke til vaksinering. Det er pasienten selv og eventuelt helsepersonell som må ta stilling til om en person skal vaksineres.

Helsedirektoratet har 18. januar 2021 sendt ut et brev til alle statsforvaltere og kommuner om hvordan kommunene skal følge opp vaksinering av personer som mangler samtykkekompetanse, se vedlagte dokument. 

Pårørendes rolle

Det er heller ikke nærmeste pårørendes rolle å gi samtykke på vegne av vergehaveren. Der det er mulig, skal ansvarlig helsepersonell innhente informasjon fra vergehaverens nærmeste pårørende om hva personen ville ha ønsket. Det er viktig at det er vergehaverens antatte ønske, og ikke pårørendes ønske, som skal avklares. Det presiseres også at det er ansvarlig helsepersonell, og ikke pårørende, som tar den endelige avgjørelsen.

Se også nettsak publisert tidligere hos Statsforvalteren i Oslo og Viken (lenke på siden).