Tilskudd til trua arter og naturtyper 2021

Nå kan det søkes om tilskudd til gjennomføring av tiltak i 2021 for trua arter og naturtyper, samt ville pollinerende insekter.

Publisert 17.12.2020

Målet med tilskuddsordningene er å bidra til å ivareta trua arter, naturtyper og leveområdene for ville pollinerende insekter. Målgruppe for søknadsordningen er grunneiere, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, privatpersoner, landsdekkende organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner.

Søknadsfristen er 15. januar 2021

 

Hvilke naturtyper og arter kan det søkes om tilskudd for? 


Tilskuddsordningene omfatter følgende arter og naturtyper i Nordland:

  • Utvalgte naturtyper (slåttemark, slåttemyr, kalksjø, kystlynghei og olivinskog).
  • Prioriterte arter (svarthalespove, fjellrev).
    • Tilskuddsordningen omfatter også tiltak som bidrar til å ta vare på økologiske funksjonsområder for prioriterte arter.
  • Trua naturtyper, dvs. naturtyper som er ført opp på norsk rødliste for naturtyper med truethetskategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU).
  • Trua arter, dvs. arter som er ført opp på norsk rødliste for arter med truethetskategori: kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU).
  • Ville pollinerende insekter (humler, bier og blomsterfluer). Det kan søkes om tilskudd til å tilrettelegge viktige leveområder for ville pollinerende insekter. I søknaden er det ønskelig med opplysninger om hvilke arter som vokser på arealet, legg gjerne ved flyfoto.

Nedenfor er eksempler på arter og naturtyper det kan søkes om tilskudd til i Nordland, samt hvilken type tiltak som kan være aktuelle.

 

Hva er aktuelt i Nordland?

Nedenfor er eksempler på arter og naturtyper det kan søkes om tilskudd til i Nordland, samt hvilken type tiltak som kan være aktuelle.

Fjellrev

Tiltak i tråd med handlingsplan for fjellrev

Hubro

Tiltak på linjenettet for å hindre strømgjennomgang, restaurering av jakthabitater og reirplasser, forvaltning av hubroens byttedyr, forhindre forstyrrelser i hekkeperioden.

Narreglye

Tiltak beskrevet i skjøtselsplaner, f.eks. uttak av plantefelt.

Elvemusling

Biotopforbedrende tiltak, restaurering av vassdrag

Slåttemark og slåttemyr

Slått, restaurering, utarbeidelse av skjøtselsplan

Bier, humler, blomsterfluer

Restaurering, skjøtsel, etablering av leveområder og spredningskorridorer.

Kystlynghei

Beiting, lyngbrenning, rydding, gjerding, utarbeidelse av skjøtselsplan

Naturbeitemark og sanddynemark

Utarbeidelse av skjøtselsplan, krattrydding, tiltak fremmede arter, gjerding

Kalksjøer

Fjerne eller begrense sumpvegetasjon, restaureringstiltak, utarbeidelse av tiltaksplan (forekomster med avrennings-/ eutrofieringsproblematikk)

Kroksjøer, meandere og flomløp

Restaurering av vassdrag, utarbeidelse av tiltaksplan

Høgmyr, kystmyr og rikmyr

Restaureringstiltak, utarbeidelse av tiltaksplan

Olivinskog                      Kartlegging, utarbeidelse av tiltaksplan

 

Områdene det søkes om tilskudd for må være registrert i Naturbase eller Artskart. Søknader om tilskudd som er forankret i en godkjent skjøtselsplan vil bli prioritert. For områder der det ikke er utarbeidet skjøtsels-/tiltaksplan kan det søkes om tilskudd til dette.  

Søknad om tilskudd skal sendes via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter (https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Default.aspx). Riktig utfylling av skjemaet oppfyller kravene til hva søknaden skal inneholde. Fylkesmannen i Nordland behandler og prioriterer søknadene.