Tilskudd til "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov"

Søknadsfrist:
12. mars 2021 23.59
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner. Kommuner og helseforetak i fellesskap

Tilskuddsordningen skal sees i sammenheng med tilskuddsordningen "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging" og "Kommunalt rusarbeid".

Publisert 04.02.2021

Mål for ordningen

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Delmål

  • Bidra til økt etablering og implementering av allerede utprøvde og kunnskapsbaserte tjenestemodeller gjennom omstilling av eksisterende lokalbaserte psykisk helse- og rustjenester i kommuner og helseforetak.
  • Bidra til å understøtte etablering av prioriterte tiltak i Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020).
  • Bidra til fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet.

Det er tre prioriterte tiltak:

1. Etablering og drift av FACT-team

2.

  • Etablering av mottaks- og oppfølgingsentre (MO-sentre)
  • Lavterskel substitusjonsbehandlingstilbud, f.eks. etter modell av LASSO
  • Behandlingsforberedende tiltak
  • Housing First-tiltak

3.  Utprøving og evaluering av nye metoder/ arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet.

Vedlagt er regelverk, søknadsskjema og rapporteringsskjema (for 2020)

Søknadsfrist:
12. mars 2021 23.59
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner. Kommuner og helseforetak i fellesskap