Støtte til klimasatsing i kommunene

Søknadsfrist:
15. februar 2019
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner, og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11, kan søke om midler.

Mer enn 200 millioner skal deles ut i år til ulike tiltak som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Publisert 14.01.2019

Tilskuddsordningen retter seg mot blant annet klimavennlig areal- og transportplanlegging og gjennomføring av gode tiltak knyttet til klimavennlig transport. I tillegg kan det søkes om midler til klimagassreduserende tiltak knyttet til bygg og anlegg, innkjøp og andre investeringer.

Deler av midlene kan gå til å planlegge og utrede klimatiltak, og til nettverk og deling av erfaring.

Les mer på Miljøkommune.

Søknadsfrist:
15. februar 2019
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner, og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11, kan søke om midler.