Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader 2021

I 2021 er det fordelt 9 millioner kroner til iverksetting av tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel for å redusere tap av sau og rein i fylket i tillegg til å bidra med å dempe konflikten mellom rovvilt og beitenæringene. 

Publisert 27.05.2021

Statsforvalteren behandler de enkelte søknadene etter at rovviltnemnda har fastsatt budsjett for ulike typer tiltak. Størsteparten av midlene er fordelt til søkere innenfor sauenæring og reindriftsnæring. I tillegg er det tildelt midler til kompetanseheving knyttet til jakt/felling, godtgjøring av kommunale skadefellingslag, FoU-prosjekter og til konflikdempende tiltak.

 

Rovviltnemnda satte av kr 3 millioner til tiltak i sauenæringa. Følgende tiltak er prioritert:

  • Gjeting/utvida tilsyn i regi av beitelag/kommuner, i kombinasjon med vokterhund eller kadaverhund, og ved akutte tap.
  • Elektronisk overvåking (innkjøp av radiobjeller/e-bjeller/smartbjella).
  • Planlagt tidlig sanking.
  • Forsinket slipp på utmarksbeite.
  • Kadaverhundarbeid (kurs/godkjenninger).

 

Kr 3 625 000,- er satt av til tiltak i reindrifta. I tillegg er det brukt kr 875 000,- av restmidler fra 2020 til tiltak i 2021. Det vil si et samlet budsjett for reindrifta på kr 4 500 000,- i 2021. Følgende tiltak er prioritert:

  • Flytting til mindre rovdyrutsatte beiteområder.
  • Samling med helikopter før flytting mellom sesongbeiter.
  • Intensiv gjeting i kombinasjon med tilleggsfôring av simlerein i tilknytning til kalvinga.
  • Tilleggsfôring på vinteren som alternativ til flytting til mindre rovdyrutsatte beiteområder.
  • Tidlig slakting av kalv.

Fordeling av midler til de enkelte søknadene går fram av oversikten (se i høyre marg).