Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tall fra skole Nordland 2019

Hver høst rapporterer skoler og skoleeiere data gjennom Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Fylkesmannen har oppsummert utvalgte data om grunnskolen i Nordland.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 22.12.2019

I GSI rapporteres tall om elever og lærere. Antall elever og lærere, språk, spesialundervisning er bare noen av tallene.

Elever og lærere

Elevtallet i fylket synker. Det er størst nedgang i antallet elever på ungdomstrinnene. Det er nå totalt 27 500 elever i grunnskolen. Skoleåret 2010-2011 var det over 30 000.

Det blir også noe færre lærere. Spesielt er det mange menn som forsvinner fra yrket og kvinneandelen øker. Totalt er det 3664 lærere i Nordland, 74% av disse er kvinner. Det er satt igang et arbeid for å øke rekrutteringen av menn til lærerutdanningene, som skal ledes av Høgskulen på Vestlandet.

For å undervise i fagene norsk, samisk, matematikk eller engelsk må lærere ha minst 30 studiepoeng på 1. til 7. trinn og minst 60 studiepoeng på 8. til 10. trinn. Andelen lærere som underviser i disse fagene, men ikke oppfyller kompetansekravet, går ned i alle fagene unntatt samisk. Andelen varierer fra ca. 15 til 45%, med unntak av samisk for ungdomstrinnet der andelen i 2019 som ikke har godkjent undervisningskompetanse er 85%.

Gruppestørrelsen synker for elevene på 1.- 4. og 8.-10. trinn, men øker på 5.- 7. trinn. Det er bare noen få skoler i fylket som ikke oppfyller lærernormen.

Skoler og skolestruktur

Mellom oktober 2018 og oktober 2019 er det blitt fem færre grunnskoler i fylket, alle kommunale. Totalt er det nå 189 grunnskoler i fylket, mot 225 i 2010. Det er mest vanlig med skoler med elever fra 1. til 10. trinn. Skolene som er lagt ned er enten barneskoler eller ungdomsskoler.

Det er stor variasjon i størrelsen på skolene. De største skolene har rundt 800 elever, mens den minste har 3. Over halvparten av elevene går på en skole med mer enn 250 elever, mens over halvparten av skolene i fylket har mindre enn 100 elever.

Samisk

Alle de tre offisielle samiske språkene nord-, lule- og sørsamisk undervises både som første- og andrespråk i fylket. Nær halvparten av kommunene har elever som får opplæring i og/eller på disse språkene. Lulesamisk er størst, og er i all hovedsak konsentrert rundt Salten. Sørsamisk finner vi mest på Helgeland, mens nordsamisk er mer spredt med hovedvekt på Ofoten.

Fremmedspråk og valgfag

Spansk og tysk er de klart vanligste fremmedspråkene. Omtrent hver tredje elev velger fordypning eller arbeidslivsfag istedet for fremmedspråk. Det er klare kjønnsforskjeller i valgene. Det er klart flest gutter som velger fordypning eller arbeidslivsfag.

Nesten alle valgfagene tilbys i fylket. Det klart mest populære valgfaget er Fysisk aktivitet og helse som rundt en tredjedel av elevene har valgt. Deretter følger Natur, miljø og friluftsliv og Sal og scene.

Det er klare kjønnsforskjeller i mange av valgfagene. Guttene er i flertall i fag som Fysisk aktivitet og helse, mens jentene er i klart flertall i fag som Design og redesign.

 

Les mer om hva tallene sier i vår rapport. Denne finner du i menyen til høyre.