Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Reduksjon i foreldrebetaling på 1. og 2. trinn SFO

Foresatte kan søke om reduksjon i foreldrebetaling for elever i skolefritidsordningen (SFO) på 1. og 2. årstrinn. Ordningen trer i kraft fra 1. august 2020.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 06.07.2020

Dette ble klart etter at Kunnskapsdepartementet fastsatte endringer i forskrift til opplæringsloven den 3. juli 2020.

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetaling for skolefritidsordningen på 1. og 2. trinn slik at den pr. elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen dersom:

a) foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året, eller
b) det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende skoleår som gjør at foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.

Den enkelte husstand må søke kommunen. For søknader som kommer inn etter 1. august vil dette gjelde fra første hele måned.

Mer om ordningen kan leses på Lovdata her:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492