Barnehage- og skoleeiere må være forberedt på endringer mellom rødt og gult nivå

Utviklingen i smittesituasjonen kan endre seg svært raskt og alle barnehage- og skoleeiere bør være best mulig forberedt på endringer mellom gult og rødt tiltaksnivå.

Publisert 18.01.2021

Kommuner og andre aktører må derfor forberede seg på og legge planer for at nasjonale og lokale smitteverntiltak kan iverksettes på kort varsel. Kommunene bør utarbeide rutiner for hvordan informasjon om nye tiltak og endring av tiltaksnivå skal distribueres raskest mulig til aktører som har ansvar for å gjennomføre tiltakene, eller som berøres av tiltakene.

Så lav tiltaksbyrde som mulig

Barn og unge skal ha så lav tiltaksbyrde som mulig. I planleggingen bør det derfor legges opp til at det skal være så høy tilstedeværelse som mulig på skolen innenfor rødt tiltaksnivå. Smittevernveilederne er laget nettopp for at skolene skal kunne holdes åpne, også ved høyt smittetrykk. Rødt nivå betyr ikke hjemmeopplæring. Elever på barnetrinnet bør i størst mulig grad ha et heldagstilbud på skolen også på rødt nivå. Dersom det blir vanskelig utfra smittevernhensyn, kan ungdomsskoler og videregående skoler legge opp til noe hjemmeopplæring, men alle elever på alle trinn skal jevnlig og hver uke få et tilbud på skolen også på rødt nivå.

Barn og elever med særlige behov

Skolen må være spesielt oppmerksomme på elever med særlige behov, elever som har hyppige fraværsperioder og elever som kan oppleve negative konsekvenser av redusert tilbud. Elever med særlige behov skal ha et tilbud på skolen selv om skolen er stengt eller driver på rødt nivå.

Forsvarlig opplæring

Skolen må sikre tilstrekkelig kontinuitet i opplæringen gjennom skoleåret slik at elevene samlet sett får en forsvarlig opplæring som er i samsvar med læreplanverket. Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø gjelder også når elevene får opplæring hjemme, med de begrensningene som følger av at elevene ikke er fysisk til stede på skolen, og at skolen ikke rår over elevens hjemmeforhold.

Beredskapsplanen for barnehager og skoler bør inneholde

En beredskapsplan for opp- og nedtrapping mellom tiltaksnivåene bør inneholde målsetning, ansvar og tiltak.

Målsetningen må være å sikre at barnehagene og skolene er i stand til raskt å trappe opp og ned på tiltak ut fra smittesituasjonen slik at barn og elever får mest mulig tilstedeværelse og at elever med særlige behov fortsatt skal få nødvendig oppfølging.

Ved heving av tiltaksnivå må det gjøres en konsekvensvurdering og foreslås kompenserende tiltak for utsatte grupper, jf. Håndbok for kommuneleger. Dette bør inngå i beredskapsplanen.

Videre bør beredskapsplanene inneholde rutiner for samarbeid mellom skole/barnehage og
kommunens helse- og omsorgstjeneste, samt barnevernstjenesten, jamfør utdanningsdirektoratets anbefalinger om oppfølging av sårbare barn og unge.