Kompetanseutvikling i skolene i Nordland

I uke 7 var store deler av skoleeiere, skoleledere og andre som jobber med skole- og kompetanseutvikling i Nordland samlet til konferanse.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.02.2018

Arrangør av konferansen var samarbeidsforum for desentralisert ordning for kompetanseutvikling i Nordland.

Stortingsmeldingen "Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen" ligger til grunn for satsingen. I Nordland er det dannet seks nettverk av kommuner som samarbeider om kompetanseutvikling. I nettverkene deltar også Nord universitet som den lokale lærerutdanneren.

Målet er at kommuner og universitet sammen skal utvikle skolenes og lærernes kompetanse, basert på lokale forutsetninger og behov.

Totalt har staten i 2017 og 2018 bidratt med 15 millioner kroner til denne kompetanseutviklingen i Nordland. I tillegg kommer kommunenes eget bidrag.

De tre sektormålene

Stortinget har vedtatt tre sektormål for skolen:

  • Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø

  • Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse

  • Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring

Disse ligger til grunn for satsingen.

Viktige tema

I tillegg til desentralisert ordning for kompetanseutvikling, er også satsingene på veiledning av nytilsatte og videreutdanning for lærere (Kompetanse for Kvalitet, KfK) viktige. Julie Lysberg fra Bodø kommune pekte på viktige faktorer for å ta vare på og utvikle nyutdannede lærere. Per-Oscar Schjølberg fra KS presenterte de regionale ordningene som er utviklet gjennom KfK. Norsk, matematikk og Engelsk er fag som prioriteres her.

Analyse - Magi eller hardt arbeid?

Utdanningsdirektoratet bidro med en lang økt om analyse. Det er viktig å tenke på at tall ikke forteller alt, men at tall må bindes sammen med kjennskap til skolen og elevene. Det er viktig å ikke gå i den ene grøfta der tall sier alt, og den andre der tall ikke sier noen ting, er Øyvind Kvanmos budskap.

Utdanningsdirektoratet legger tilrette for at skoler og kommuner på en enkel måte kan få tilgang til tall og statistikker fra egen praksis. Skoler og kommuner må fylle ut denne statistikken med fortellingen - kjennskapen til lokale forhold og den settingen disse tallene kommer fra.

Øyvind Kvanmo fra udir presenterer noen analysemodeller

Analyse er hardt arbeid, konkluderer Utdanningsdirektoratet med.

Samarbeid

I satsingen er det viktig med et godt samarbeid mellom kommuner og UH. I Nordland er det Nord universitet som er den lokale lærerutdanneren. Elaine Munthe fra Universitetet i Stavanger snakket om samarbeid om skoleutvikling. Hun trakk frem både nasjonale og internasjonale eksempler på dette. Som leder for alle lærerutdanningene ved UiS, fremhevet hun at også lærerutdanningen må ha elevperspektivet i fokus.

Erlend Dehlin presenterte erfaringer fra satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UiU). Han fremhevet betydningen av at samarbeidet mellom kommuner og UH beveger seg bort fra bestiller og tilbyder tanken, og mer inn på utviklingspartnere. UH skal ikke komme å levere et foredrag og så dra igjen, men delta i hele prosessen. Da blir resultatet best for alle.

Fokus videre

Den største endringen i skolen i årene fremover, blir nye læreplaner i fagene. Fagfornyelsen er godt igang, med fokus på kjerneelementer i fag, Tverrfaglige temaer og dybdelæring. I Nordland er vi så heldige at vi har en nasjonal ressurs som ligger på Nord universitet. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, er sammen med de ti andre nasjonale sentrene, sterkt involvert i kompetanseutvikling. Leder Kirsti Saxi peker på at sentrene både utvikler eksempler på fagopplegg, og bidrar med kompetanse innen læreplaner og fagdidaktikk innen et vidt spekter. De nasjonale senterene er nå igang med å utvikle støtte- og veiledningsmateriell som ivaretar Fagfornyelsen. Læringsmiljø og tidlig innsats er også to viktige fokusområder.

Fylkeskommunen skal inn for fullt i ordningen fra 2019. I tillegg skal en tilsvarende ordning for barnehagesektoren etableres. Det betyr at fra 2019 er hele løpet fra barnehage til videregående representert. De regionale kompetansekontorene (RKK), KS og Fylkesmannen har en viktig rolle for å legge til rette for samarbeid på hele feltet.

Vi minner deltakerne på konferansen om å fylle ut evalueringsskjema som dere har fått tilsendt, eller finner link til på saken vår under Kurs og konferanse. 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.