Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Standpunktvurdering våren 2020

Denne våren er standpunktvurderingen enda litt viktigere enn vanlig.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 06.05.2020

Standpunktvurdering som normalt

Elevene skal ha standpunktvurdering som normalt denne våren. Siden eksamen er avlyst, har lærerene tiden helt frem til skoleslutt med å gjøre en standpunktvurdering. Elever, lærere og skoler må bruke tiden godt.

Vi anbefaler at det ikke settes standpunktkarakter før 15. juni.

Det er læreren som vurderer

I standpunktvurderingen skal lærer vurdere elevens kompetanse i faget bredt. Eleven skal få mulighet til å vise sin kompetanse på forskjellige måter, både muntlig og skriftlig. Det er opp til lærer å legge til rette for vurderingssituasjoner som ivaretar dette. Store prøver som terminprøver og tentamen skal ikke være eneste vurderingsgrunnlag.

Lærer skal ikke vurdere de enkelte kompetansemål for seg, men elevens samlede kompetanse i faget. Eleven kan ha utviklet komptetanse i ett fag gjennom arbeid i andre fag. Denne vurderingen er det bare lærer som kan gjøre. I veiledningen for klage på standpunktkarakter er det vist til at faglærer som minimum skal redegjøre for karakteren med eksempler fra alle hovedområder i faget.

Elevene skal bidra til at læreren kan gjøre en standpunktvurdering. Eleven må gjøre seg vurderbar gjennom både skriftlig og muntlig arbeid.

Noen fag er mer utfordrende

Tilbakemeldingene til Fylkesmannen viser at de fleste skoler og lærere ikke opplever det som veldig utfordrende å skaffe et solid vurderingsgrunnlag selv med hjemmeundervisning.

Det er noen fag som gir større utfordringer enn andre, og dette gjelder spesielt de praktisk og estetiske fagene som kroppsøving og kunst og håndverk. I tillegg trekkes spesielt valgfaget Sal og scene frem som et fag det er utfordringer med.

Det er ofte små elementer eller enkelte kompetansemål i disse fagene som kan være vanskelig å gi opplæring i og vurdering av. Her må lærerne være kreative og bruke de mulighetene som finnes. Bruk også de vurderingene elevene har underveis i opplæringen aktivt. Det kan legges litt større vekt på tidligere vurderinger enn det som ville vært gjort normalt. Men selv om man i større grad bruker tidligere vurderinger er det viktig å huske på at elevene kan ha utviklet sin kompetanse frem til slutten av opplæringen nå i juni.

De nasjonale sentrene har gode tips og ideer til undervisningsopplegg og vurdering som kan gjennomføres i perioden med hjemmundervisning. Senter for livslang læring ved Høgskolen Innlandet har også en del webinar og tips og ideer på vurderingspraksis i ulike fag. Det er en god delingskultur på ulike blogger og i sosiale media - her finner du mange tips og ideer.

Livredning og førstehjelp

I kroppsøving er det kompetansemål som omhandler livredning og praktisk øving i førstehjelp. Dette gjelder også de elevene som skal gjennomføre trafikalt grunnkurs, enten som eget kurs eller som en del av valgfaget trafikk.

Å gjennomføre øvinger i munn til munn metoden vil ikke være mulig. Dette gjelder selv om det brukes desinfeksjon og/eller masker. Nærkontakt mellom elever i livredning er heller ikke anbefalt.

Det må derfor brukes alternative måter å vurdere elevenes kompetanse på disse områdene.

Orden og oppførsel

Vi har fått en del spørsmål angående vurderingen av orden og oppførsel. Forskrift til opplæringsloven § 3-5 gjør det klart at vurderingen av orden og oppførsel skal knyttes opp til hvordan elevene forholder seg til skolens ordensreglement. Elevens forutsetninger skal tas hensyn til.

I perioden med hjemmeundervisning må det gjøres vurderinger av hvilke områder av ordensreglementet som kan gjelde. Det bør være klare forventninger til at elevene møter til undervisning, leverer arbeid til rett tid og at de oppfører seg som forventet i det digitale rom.

Det skal gjøres en individuell vurdering av orden og oppførsel, og det skal tas i hensyn til den enkelte elev sine forutsetninger. Det vil derfor ikke være i henhold til forskriften å bruke et fast antall anmerkninger til å sette ned karakter i orden.

Vi minner også om kravet i forskrift til opplæringsloven § 3-19 om at standpunktkarakter i orden og oppførsel skal fastsettes etter drøfting mellom elevens lærere og etter at opplæringen er avsluttet.

Skriftlig varsel

Dersom det er tvil om eleven kan få standpunktvurdering i fag eller nedsatt orden og/eller oppførselskarakter skal det varsles skriftlig om dette jf. forskrift til opplæringsloven § 3-7.

Klage på standpunkt

De vanlige reglene for klage gjelder:

- 10 dagers klagefrist
- Eleven har krav på en begrunnelse for karakter
- Klage sendes til skolen
- Skolen sender klagen til Fylkesmannen på eget skjema

Vi har fått henvendelser om at standpunkt settes tidlig i juni for at lærerene skal kunne redegjøre for klager før skoleslutt. Vi viser til vår anbefaling om at standpunkt ikke settes før 15. juni. En av begrunnelsene for å avlyse eksamener var å gi bedre tid til standpunktvurdering.

Vi vil minne om at elevene har rett til opplæring helt frem til skoleslutt. Læreres arbeidstid skal ikke styre denne retten, og det er opp til arbeidsgiver å legge til rette for at elevene får det timetallet og den opplæringen de skal ha.