Tilskudd til svømming i barnehage 2020

Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna blir trygge i vann.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.02.2020

Hvem kan motta tilskudd?

Kommuner og frivillige organisasjoner

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann. Dette gjelder barn i alderen 4-6 år. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter.

Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres, men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid, og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.

Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna. Kommunene og de frivillige organisasjonene må selv dekke øvrige kostnader ut over tilskuddet. Det kan kun søkes om tilskudd for et kalenderår om gangen.

Lov og regelverk

Ikke hjemlet i lov.

1. Før du mottar tilskudd

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring med barn, skal sende søknaden til Fylkesmannen i sitt fylke. Søknader som beskriver er samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner prioriteres. Kommuner kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.

Søknaden skal inneholde hvor mange barn i barnehagen man ønsker å gi svømmeopplæring til. Søknaden skal også inneholde hvor svømmeopplæringen skal foregå og en beskrivelse av selve opplegget for svømmeopplegget. I tillegg skal søknaden informere om kommunens/den frivillige organisasjonens organisasjonsnummer, kontonummer og adresse.

2. Beregningsregler

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt og tilskuddet gis etter en fast sats per barn. Satsen fastsettes av Utdanningsdirektoratet og kunngjøres årlig på Utdanningsdirektoratets nettside, www.utdanningsdirektoratet.no og www.fm-nett.no.

Sats per barn i 2020 er kr. 1900,-.

3. Dette skal rapporteres

Kommunene og de frivillige organisasjonene skal rapportere til fylkesmennene på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på barn i kommunale og private barnehager.

Frist foreløpig rapport er satt til 30.06.2020.

Endelig rapport har en frist til 30.11.2020.

Det understrekes at fristene må overholdes og at brudd på disse retningslinjene som tilskuddsmottaker, kan innebære iverksetting av kontrolltiltak. For sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

 

Søknadsfrist er 26.02.2020.