Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tett på!

Regjeringen presenterte idag stortingsmeldingen "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO".

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 08.11.2019

Målet er en inkluderende barnehage og skole for alle, og meldingen bygger videre på Stortingsmelding nr. 19 (2015-2016) "Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen" og stortingsmelding nr. 21 (2016-2017) "Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen".

Stortingsmeldingen inneholder over 60 små og store tiltak for barnehage, skole og SFO, samt støttesystemer som PP-tjenesten og Statped.

Følger med på pressekonferansen

På Sortland arrangerte Fylkesmannen i samarbeid med Nord universitet regional samling for barnehage med rundt 60 deltakere. 

Tema på konferansen var regional kompetanseutvikling, rammeplanen og spesialpedagogikk i praksis. Da passet det bra å følge med på regjeringen sin pressekonferanse der meldingen ble presentert.