Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Slik blir Fylkesmannen i Trøndelag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent forslaget til organisering av det nye fylkesmannsembetet i Trøndelag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.03.2017

Det var i begynnelsen av mars måned fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag, Brit Skjelbred og Inge Ryan, sendte sitt omforente forslag på organisering av det nye embetet til departementet. Forslaget var utformet som felles målbilder for årene 2018 og 2021. I det ligger det at når det nye embetet for Trøndelag trer i kraft 1.1.2018 vil organisasjonen være på plass, og ledere og medarbeiderne vil være innplassert i den nye strukturen. Kontorlokalisering for embetsledelse og ledergruppen er også avklart. I årene mot 2021 vil det være fleksibilitet i hvor medarbeiderne har sitt oppmøte- og kontorsted. Fra 2021 er det et klarere målbilde på hvor de ulike oppgavene skal løses fra.

Oppfyller målene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener forslaget fra de to fylkesmennene et godt gjennomarbeidet, og at forslaget ivaretar de politiske føringene som ble gitt i forkant. Dette fremgår av et brev fra departementet til de to fylkesmennene.  I brevet kan man se at departementet støtter forslaget.  Sju fagavdelinger Fylkesmannen utfører en rekke forvaltningsoppgaver på vegne av departementer og direktorater. Samtidig er vi sektormyndighet på en rekke viktige områder. Fylkesmannen kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. For å ivareta spennet i oppgavene som er tillagt embetene blir den nye Fylkesmannen i Trøndelag organisert i sju ulike fagavdelinger, i tillegg til embetsledelsen.

Disse er:

  • Kommunal og justis
  • Reindrift
  • Landbruk
  • Klima og miljø
  • Oppvekst og velferd
  • Helse og omsorg
  • Administrasjonsavdeling