Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovviltnemda region 6

Ved behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) "Rovvilt i norsk natur" vedtok Stortinget å opprette åtte regionale rovviltnemnder. Region 6 består av fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

Rovviltnemda i region seks består av medlemmer fra fylkene Nord-Trøndelag (2), Sør-Trøndelag (1) og Møre og Romsdal (1), samt to representanter fra Sametinget. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er sekretariat for nemnda. I forbindelse med sekretariatsrollen samarbeider Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tett med fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal (miljøvern-, landbruks- og reindriftsavdelingene), samt Mattilsynet i regionen. Rovviltnemndene oppnevnes av Klima- og miljødepartementet etter forslag fra Fylkestinga. Fra og med høsten 2010 fikk Sametinget en ekstra representant, slik at i region seks skal to av seks medlemmer være oppnevnt av Sametinget.

Rovviltnemndene skal som en av sine hovedoppgaver utarbeide en forvaltningsplan for å nå fastsatte bestandsmål samtidig som en sikrer forutsigbarhet for berørte parter, herunder landbruk, reindrift og utmarksbaserte næringer. Forvaltningsplanen bygger på de nasjonale målsettinger for de enkelte rovviltarter i regionen. Forvaltningsplanen inneholder konkrete retningslinjer for den geografiske arealdifferensieringen for regionen, og er nemndas grunnlag til å vurdere bruk av blant annet forebyggende og konfliktdempende tiltak. Rovviltsregion 6 har bestandsmål på 12 årlige ynglinger av gaupe (familiegrupper), ti årlige ynglinger av jerv og tre av bjørn. For jerv og gaupe ligger region 6 godt over bestandsmålet, mens bestandsmålet for bjørn ennå ikke er nådd. Her finnes gjeldende forvaltningsplan.

Andre oppgaver som nemnda har er fastsettelse av kvoter for lisensfelling av jerv og eventuelt ulv, kvotejakt på gaupe, samt betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv. Med bakgrunn i at bestandsmålet for bjørn ennå ikke er nådd, ligger myndigheten for å fastsette kvoter for lisensfelling og betingede skadefellingskvoter på bjørn fortsatt hos Miljødirektoratet. 

Publisert 23.11.2017

Telefonmøte i rovviltnemnda 30. november 2017

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge avholder telefonmøte torsdag den 30. november 2017 kl. 09.00.


Publisert 20.10.2017

Møte i rovviltnemnda 26. oktober 2017

Torsdag den 26. oktober 2017 har rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal kommune.


Publisert 12.09.2017

Uttalelser til revidert forvaltningsplan

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge sendte den 21. juni 2017 revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring. Her blir alle uttalelsene lagt ut fortløpende.


Publisert 26.06.2017

Telefonmøte i rovviltnemnda 27. juni 2017

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge avholder telefonmøte tirsdag den 27. juni 2017 kl. 13.00.


Publisert 21.06.2017

Offentlig høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge legger revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring. Høringsfrist er 22. september 2017.


Publisert 23.05.2017

Møte i rovviltnemnda 31. mai 2017

Onsdag den 31. mai 2017 fra kl. 12.30 avholder rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge møte på Flerbrukshuset i Budalen, Midtre Gauldal kommune.


Publisert 07.04.2017

Møte i rovviltnemnda 20. april 2017

Torsdag den 20. april fra kl. 10.30 avholder rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge møte på Scandic Hell Hotell i Stjørdal kommune.


Publisert 03.03.2017

Møte i rovviltnemnda 10. mars 2017

Fredag den 10. mars 2017 fra kl. 09.00 avholder rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge møte på Scandic Hell Hotell i Stjørdal kommune


Publisert 16.01.2017

Møte i rovviltnemnda 19. januar 2017

Torsdag den 19. januar 2017 avholdes møte i rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge på Scandic Hell Hotell i Stjørdal kommune.


Publisert 25.11.2016

Telefonmøte i rovviltnemnda den 29. november 2016

Tirsdag den 29. november 2016 kl. 09:00 har rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge telefonmøte.


Aktuelt

Rovviltnemnda i region 6 består av:

  • Gunnar Alstad fra Trøndelag (leder)
  • Maja Britt Renander fra Sametinget
  • Anne Berit S. Sæther fra Trøndelag
  • Gunn I. Stokke fra Trøndelag
  • Frank Sve fra Møre og Romsdal
  • Mattias Jåma fra Sametinget

Sekretariat: Fylkesmannen i Trøndelag

 

Se rovviltportalen og rovdata for mer informasjon om rovdyrforvaltningen i Norge.

MØTEREFERATER