Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

 
Alt om rovdyr
 
Kvote- og lisensjakt

 
Rovviltnemda


Erstatning / FKT

Publisert 05.10.2017

Lisensfelling av ulv 2017/18

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fattet den 31. mai 2017 vedtak om lisensfelling av ulv i hele region 6 Midt-Norge (Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal), med en kvote på 2 (to) ulver.


Publisert 07.09.2017

Lisensfelling av jerv 2017/2018

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har åpnet for lisensfelling av jerv i Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya. Lisensfellingen starter 10. september 2017 og varer til og med 15. februar 2018, eller til kvoten er fylt.


Publisert 18.08.2017

Lisensfelling av bjørn 2017

Miljødirektoratet har vedtatt en lisensfellingskvote på en bjørn i Nord-Trøndelag.


Publisert 18.08.2017

Veiledning for dyreeier ved rovviltskade

Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet veiledning for dyreeiere ved rovviltskader.


Publisert 31.01.2017

Kvotejakt på gaupe

Klima- og miljødepartementet har fattet avgjørelse i klagene på kvotejakta på gaupe i region 6, i brev av 26. januar d. å. Klagene ble ikke tatt til følge og rovviltnemdas vedtak om kvote er opprettholdt.


Publisert 05.10.2016

Lisensfelling av ulv 2016/17

Rovviltnemnda har i dag, onsdag den 5. oktober 2016 vedtatt å utvide lisensfellingsområdet for ulv til også å gjelde hele Nord-Trøndelag. Kvoten er ikke endret, og er på to ulver for hele region 6 Midt-Norge. Lisensfellingsperioden varer fra lørdag 1. oktober 2016 til 31.mars 2017.


Publisert 09.09.2016

Lisensfelling av jerv 2016/2017

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har åpnet for lisensfelling av jerv i Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya. Lisensfellingen starter 10. september 2016 og varer til og med 15. februar 2017, eller til kvoten er fylt.


Publisert 19.08.2016

Lisensfelling av bjørn i 2016

Miljødirektoratet har åpnet for felling av to bjørner i deler av region 6 Midt-Norge.


Aktuelt

GINT - Geografi i Nord-Trøndelag her finner du rovviltinformasjon på kart.

Miljøstatus kan lese mer om rovdyr i Nord-Trøndelag.


Vakttelefon rovvilt

930 60 221 

Kvotetelefon

934 35 300
Informasjon om kvotejakt og lisensfelling.