Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til gjennomføring av tiltak for trua arter og naturtyper 2016

Grunneiere, lag og foreninger, privatpersoner og kommuner kan nå søke om tilskudd til gjennomføring av tiltak for trua arter og naturtyper. Søknadsfristen er fredag 15.januar 2016.

Gjennom Klima- og miljødepartementets tilskuddsordning for trua naturtyper og arter kan det søkes om midler til tiltak som tar vare på naturtypen og mangfoldet av artene som kjennetegner den enkelte naturtypen. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å ivareta trua naturtyper og arter.
Målgruppe: grunneiere, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, privatpersoner, landsdekkende organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2015

 

Hvilke naturtyper og arter kan det søkes om tilskudd for?

Tilskuddsordningen omfatter følgende naturtyper:

  • Naturtyper med status som utvalgt naturtype (slåttemark, slåttemyr, kalksjø, kystlynghei)
  • Arter med status som prioritert art (svarthalespove, fjellrev)
  • Naturtyper der høring om status som utvalgt naturtype er gjennomført (ålegraseng)
  • Trua naturtyper, dvs. naturtyper ført opp på norsk rødliste for naturtyper med truethetskategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU) (kalkskog, kystgranskog, kulturmarkseng).
  • Trua arter, dvs. arter som er ført opp på norsk rødliste for arter med truethetskategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU).

Nedenfor er eksempler på naturtyper og arter det kan søkes om tilskudd til i Nord-Trøndelag, samt hvilke type tiltak som vil kunne være aktuelle.

 

Naturtyper - noen aktuelle tiltak

Slåttemark   (eng)

Slått,   restaurering, utarbeidelse av skjøtselsplan

Sterkt   trua (EN)

Slåttemyr   (flate)

Slått,   restaurering, utarbeidelse av skjøtselsplan

Sterkt   trua (EN)

Kystlynghei

Beiting,   lyngbrenning, rydding, gjerding, utarbeidelse av skjøtselsplan

Sterkt   trua (EN)

Kulturmarkseng

Utarbeidelse   av skjøtselsplan, rydding av skog, tiltak mot fremmede arter, gjerding

Sårbar   (VU)

Kalksjøer

Fjerne   eller begrense sumpvegetasjon, restaureringstiltak, utarbeidelse av   tiltaksplan (forekomster med avrennings-/eutrofieringsproblematikk)

Sterkt   trua (EN)

Kroksjøer,   meandere og flomløp

Restaurering   av vassdrag, utarbeidelse av tiltaksplan

Sterkt   trua (EN)

Høgmyr

Restaureringstiltak,   utarbeidelse av tiltaksplan

Sårbar   (VU)

Kystmyr

Restaureringstiltak,   utarbeidelse av tiltaksplan

Sårbar   (VU)

Rikmyr

Restaureringstiltak,   utarbeidelse av tiltaksplan

Sterkt   trua (EN)

  

Arter – noen aktuelle tiltak

Fjellrev

Tiltak   i tråd med handlingsplan for fjellrev

Kritisk   truet (CR)

Hubro

Tiltak   på linjenettet for å hindre strømgjennomgang, restaurering av jakthabitater   og reirplasser, forvaltning av hubroens byttedyr, forhindre forstyrrelse i   hekketida. http://prosjekt.fylkesmannen.no/hubro/

Sterkt   truet (EN)

 

 

Elvemusling

Biotopforbedrende   tiltak, restaurering av vassdrag, tiltaksplan

Sårbar   (VU)

 

Områdene det søkes om tilskudd for må være registrert i naturbase eller artskart. Søknader om tilskudd som er forankret i en godkjent skjøtselsplan vil bli prioritert. For områder der det ikke er utarbeidet skjøtsels-/tiltaksplan kan det søkes om tilskudd til dette. 

 

Søknad om tilskudd skal sendes via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter. Riktig utfylling av skjemaet oppfyller kravene til hva søknaden skal inneholde. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag behandler og prioriterer søknadene.

 

Søknadsfristen er 15. januar 2016