Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannens uttalelse til endrede jakttider

Fylkesmannen ønsker kort jakttid på elg med fredning i hovdbrunsttida og en småviltforskrift for et bærekraftig jakttuttak av rype.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.09.2016

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har uttalt seg til Miljødirektoratets forslag til endrede jakttider for perioden 01.04.2017 – 31.03.2022.

Hovedkonklusjonene i fylkesmannens uttalelse til jakttider er:

Elg. Jakttiden på elg bør settes til periodene 25.09. – 01.10 og 10.10 – 31.10, dvs. kort jakttid med fredning i hovedbrunsttiden for elg i Nord-Trøndelag, og med mulighet for innskrenkning i forkant og utvidelse i etterkant. Det er ikke nødvendig med innføring av en generell lang jakttid på elg i Nord-Trøndelag. Dette hverken i forhold til det årlige målet om felling av antall elg eller målet om sammensetning i det årlige jaktuttaket. En kort jakttid vil også fange opp hensynet til andre brukerinteresser enn elgjakt i utmarka.   

Lirype og fjellrype. Miljødirektoratets forslag om å ta bort vinterjakta på lirype og fjellrype støttes fullt ut av Fylkesmannen. Dette begrunnes med bakgrunn i den dramatiske bestandsnedgangen (mer enn 70% reduksjon) for artene i Nord-Trøndelag fra 1999 til 2015. Fylkesmannen mener imidlertid at dette tiltaket alene ikke er nok for å få bestandsutviklingen i mer positiv retning for disse artene. Fylkesmannen foreslår derfor at Miljødirektoratet nå setter i gang arbeid for å utarbeide en «småviltforskrift» hvor det settes fokus på flere andre nødvendige tiltak for både grunneier/ rettighetshaver/ utleier av rypejakt og jegere for å snu bestandsutviklingen.   

Gråmåke og svartbak. Fylkesmannen går imot at det innføres totalfredning (opphør) av jakt på disse artene. Dette fordi bestandsnedgangen hos disse artene ikke har vær så stor at de er ført opp på den norske rødlista. Dagens gjeldende jakttid bør derfor av både faglige og prinsipielle hensyn opprettholdes, dvs. i perioden 21.08 – 28/29.02.

Svarttrost og måltrost. Fylkesmannen  mener at det ikke bør åpnes for jakt på svarttrost og måltrost. Dette fordi det ikke er etablert noen kultur eller tradisjon for jakt på disse artene i Nord-Trøndelag.

Se for øvrig vedlagt fylkesmannens høringsuttalelse til Miljødirektoratet av 31.08.2016