Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer

 

Fylkesmannen bidrar hvert år til økt kunnskap om naturmangfoldet i Nord-Trøndelag.

Denne kunnskapen kan du finne i nasjonale systemer, slik som naturbase og artskart. Du finner detaljer knyttet til denne kunnskap i rapporter som publiseres hver år. Fylkesmannen formidler også kunnskap som nettbaserte foredrag og seminarer.

Opptak av foredrag om naturmangfold i Nord-Trøndelag

Rapporter om arter i Nord-Trøndelag

Rapporter om naturtyper i Nord-Trøndelag

Trøndertorvmose

Trøndertorvmose. Foto: Inge Hafstad.

 


Publisert 03.09.2015

Lunsjseminar - et humleeventyr

Hvorfor er humlene så viktige for oss? Hva kan vi gjøre for å ta bedre vare på humlene i Nord-Trøndelag?


Publisert 28.07.2015

Felles innsats for kulturlandskapet på Sør-Gjæslingan

Kulturlandskapet er en viktig del av det vernede kulturmiljøet på Sør-Gjæslingan. Nå gjør huseierne, Gjæslingans venner, Kystmuseet, Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Statens naturoppsyn og Fylkesmannen en felles innsats for å restaurere og bevare blomsterenger og lyngbeiter i fiskeværet.


Publisert 01.07.2015

Slåttehelg på Sør-Gjæslingan

Som i fjor arrangeres slått av blomsterengene på Sør-Gjæslingan. Dette gjøres for å ta vare på kulturlandskapet i fiskeværet. Arrangementet er 31. juli - 2. august og åpent for alle interesserte.


Publisert 08.06.2015

Lunsjseminar - spredning av sitkagran i kystlynghei

Kystlynghei har nylig fått status som utvalgt naturtype. Sitkagran står på norsk svarteliste for fremmede arter og er en art med svært høy økologisk risiko. Bioforsk har studert hvordan sitkagran kan spre seg i kystlynghei. Lær mer om dette tirsdag 9. juni kl. 11.00-12.00.


Publisert 07.05.2015

Kystlynghei er utvalgt naturtype

Kystlynghei ble vedtatt som en utvalgt naturtype i dag. Flere av disse områdene ligger langs kysten av Nord-Trøndelag i kommunene Vikna, Nærøy, Flatanger og Leka. Statusen som utvalgt naturtype betyr at vi skal ta særlig hensyn.


Publisert 05.05.2015

Lunsjseminar - kortnebbgås

Hvorfor er det så mye kortnebbgås i Nord-Trøndelag nå om våren? Hvordan kan jakt på gås organiseres? Ingunn Tombre har forsket på gås i mange år og vil fortelle om dette direkte på internett 12. mai kl. 11.00-12.00.


Publisert 20.04.2015

Lunsjseminar - taretråling og sjøfugl

Taretråling blir mer vanlig langs kysten av Nord-Trøndelag. Toppskarven er en av de sjøfuglene som henter mat til ungene sine i tareskogen. Vil taretrålingen kunne påvirke toppskarven?


Publisert 07.04.2015

Lunsjseminar - økologisk tilstand i Trondheimsfjorden

Hva skjer med livet i fjorden når klimaet blir varmere? Vil rovmaneten periphylla ta overhånd? Får vi torsk og sei på kroken også i årene framover?


Publisert 05.08.2013

Opptak lunsjseminar

Gikk du glipp av et lunsjseminar? Her kan du se opptak.


Publisert 16.07.2013

Fremmede skadelige arter langs hovedveiene i Nord-Trøndelag

Fylkesmannens miljøvernavdeling og Statens vegvesen koordinerer sin samlede innsats og ressurstilgang for kartlegging og bekjempelse av fremmede skadelige arter langs E6, E14 og prioriterte fylkesveier.


Aktuelt

GINT - Geografi i Nord-Trøndelag er en samleplass for naturinformasjon på kart.

Miljøstatus kan du lese mer om trua dyr og planter i Nord-Trøndelag.