Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer

 

Fylkesmannen bidrar hvert år til økt kunnskap om naturmangfoldet i Nord-Trøndelag.

Denne kunnskapen kan du finne i nasjonale systemer, slik som naturbase og artskart. Du finner detaljer knyttet til denne kunnskap i rapporter som publiseres hver år. Fylkesmannen formidler også kunnskap som nettbaserte foredrag og seminarer.

Opptak av foredrag om naturmangfold i Nord-Trøndelag

Rapporter om arter i Nord-Trøndelag

Rapporter om naturtyper i Nord-Trøndelag

Trøndertorvmose

Trøndertorvmose. Foto: Inge Hafstad.

 


Publisert 26.07.2017

70 nye lokaliteter av kystlynghei er kartlagt i Vikna

En fersk rapport viser at Vikna er et svært viktig område for den trua naturtypen kystlynghei i Nord-Trøndelag. Rapporten dokumenterer at fremmede arter sprer seg i neste alle de kartlagte lokalitetene. Dette kan true naturtypen ytterligere.


Publisert 31.05.2017

Hvordan bevare et åpent kystlandskap?

Det åpne kystlandskapet er et kulturlandskap formet av beiting gjennom flere tusen år. De åpne lyngheiene er nå på vei til å gro igjen flere steder langs kysten vår. Kommunale saksbehandlere i kystkommunene våre har nå skolert seg for å vite hvilke hensyn de kan ta i daglig saksbehandling for å bevare de åpne lyngheiene.


Publisert 08.03.2017

Handlingsplan mot fremmede arter

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har nå lagt fram en handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Nord-Trøndelag.


Publisert 06.09.2016

Fylkesmannens uttalelse til endrede jakttider

Fylkesmannen ønsker kort jakttid på elg med fredning i hovdbrunsttida og en småviltforskrift for et bærekraftig jakttuttak av rype.


Publisert 20.06.2016

Tar ansvar for slåttemarkene

Vi har kun noen titalls slåttemarker igjen i Nord-Trøndelag. Slåttelauget er grunneiere og andre som tar ansvar for å bevare disse stert trua blomsterengene. De samles nå på Stiklestad for å utvekse erfaringer og gjøre opp status etter fem år med nasjonal handlingsplan.


Publisert 14.04.2016 av Administrator

Millionsatsing for bedring av forholdene for hubro i Flatanger i Nord-Trøndelag.

Deler av en eksisterende høyspent kraftlinje 22 KV tas nå ned og legges i kabel i bakken. Dette gjøres i tilknytning til en hubrolokalitet hvor det foregår «regelmessig hekking» i Flatanger.  Tiltaket gjennomføres for å bedre forholdene og muligheten for overlevelse av hubro, som er en sterkt truet art, jfr. den norske rødlista.      


Publisert 21.12.2015

Tilskudd til gjennomføring av tiltak for trua arter og naturtyper 2016

Grunneiere, lag og foreninger, privatpersoner og kommuner kan nå søke om tilskudd til gjennomføring av tiltak for trua arter og naturtyper. Søknadsfristen er fredag 15.januar 2016.

Gjennom Klima- og miljødepartementets tilskuddsordning for trua naturtyper og arter kan det søkes om midler til tiltak som tar vare på naturtypen og mangfoldet av artene som kjennetegner den enkelte naturtypen. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å ivareta trua naturtyper og arter.
Målgruppe: grunneiere, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, privatpersoner, landsdekkende organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner.


Publisert 11.11.2015

Lunsjforedrag om kalkskog

Mange kjenner blomsten marisko. Den vokser i kalkskogene sammen med andre orkideer og en del sopper med en helt spesiell tilpassing til kalkrik berggrunn. Hva er spesielt med kalkskogene i Nord-Trøndelag? Hvordan tar vi hensyn til artene som vokser i kalkskogen?

 


Publisert 22.10.2015

Lunsjseminar - geologi i Nord-Trøndelag

Fjell, stein og grus er en del av naturmangfoldet vårt. Hva er karakteristisk for Nord-Trøndelag og hva er så spesielt at vi bør ta ekstra hensyn?


Publisert 06.10.2015

Fylkesmannen sier ja og nei til sitka

I tre saker, nylig behandlet av Fylkesmannen, gis det både tillatelse og avslag til utplanting av fremmede treslag til skogproduksjon.


Aktuelt

GINT - Geografi i Nord-Trøndelag er en samleplass for naturinformasjon på kart.

Miljøstatus kan du lese mer om trua dyr og planter i Nord-Trøndelag.