Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tillater doblet kalkproduksjon

Verdalskalk AS gis utslippstillatelse for produksjon av inntil 4 millioner tonn kalkstein pr år fra Tromsdalen kalkbrudd i Verdal innenfor det areal som omfattes av gjeldende reguleringsplan. Tillatelsen gis med vilkår knyttet til bl.a. støv, støy og utslipp til vann.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.11.2017

Verdalskalk AS søkte 8.11.2016 om tillatelse til doblet uttak av kalkstein fra forekomsten i Tromsdalen i Verdal, fra 2 til 4 millioner tonn kalkstein pr år. Uttaket skal foregå innen rammen av eksisterende reguleringsplan fra 3.9.2007.

Verdalskalk AS har ikke søkt om endrede utslippskrav.

Fylkesmannen har vektlagt at det ikke søkes om lempeligere krav til støy samt utslipp til vann og luft. - Virksomheten må forholde seg samme utslippskrav som før, utslippsgrensene har vært til behandling både hos Fylkesmannen og Miljødirektoratet tidligere. Doblingen av uttaket skal ikke medføre inngrep i områder som ikke har vært regulert til formålet ved tidligere konsesjonsbehandling, sier senioringeniør Leif Inge Paulsen.

-Verdalskalk AS har ellers fått et nytt vilkår om å tilrettelegge for arter som kan trives i massetak, samt å utrede og gjennomføre tiltak mot støy ved 21 boliger langs fv.72, forteller Paulsen.

Søknaden har vært til høring og Fylkesmannen har vurdert fire innkomne høringsuttalelser. Tidligere vilkår knyttet til bl.a. støv, støy og utslipp til vann videreføres, men målinger av støy, rystelser og støv ved nærmeste bolig skal gjennomføres kontinuerlig så lenge denne bebos. Tiltak mot støy fra transport må gjennomføres i samråd med vegeier, slik at boliger i rød og gul støysone langs transportveien får et støynivå i samsvar med krav i forurensningsforskriftens kapittel 5, «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
(T-1442/2016)» samt anbefalinger i kapittel 4.3 i en støyutredning fra Cowi AS i
forbindelse med kalktransport Tromsdalen – Verdal Havn fra 1.6.2016. Eventuelle
tiltak for økt trafikksikkerhet må etter Fylkesmannens oppfatning løses gjennom
plan- og bygningsloven. I tillatelsen er det tatt inn et vilkår om at innblanding av filterstøv fra kalkforbrenningsovner i produksjon av jordbrukskalk som foregår i Tromsdalen, ikke skal medføre helseskader. Etterspørselen etter kalkstein fra Tromsdalen har økt og forventes å øke. Det er igangsatt arbeid med ny reguleringsplan for bruddet.