Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Godt i gang med kommunereformen

Kommunene i Nord-Trøndelag har kommet godt i gang med kommunereformen. Samtlige kommuner har etablert egne arbeidsgrupper og skissert retningsvalg for fremtiden. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.02.2015

September i fjor orienterte Fylkesmannen kommunene i Nor-Trøndelag hvordan arbeidet med kommunereformen er tenkt gjennomført i fylket. Samtidig ble kommunene orientert om at Fylkesmannen ville legge frem en samlet status i fylket i februar i år. Av den grunn ble kommunene bedt om å sende inn status for reformarbeidet i sine kommuner, innen 1.februar 2015.

Konkret ble de bedt om å gi en oversikt over igangsatte- og planlagte prosesser, hvilke scenarier en har valgt å utrede osv.

Alle «i gang» 
I statusoversikten som nå foreligger går det frem at samtlige kommuner har kommet i gang med arbeidet knyttet til kommunereformen. Alle kommuner har foretatt retningsvalg for hva de ønsker å utrede nærmere, alle har etablert egne arbeidsgrupper, men alle er ikke ferdig med detaljerte planer for prosessen fremover. Videre er noen av framdriftsplanene fortsatt lite detaljerte. Likevel er det store bildet er at kommunene har «tatt ballen», og at man har kommet godt i gang med arbeidet.

Alternativer og sonderinger
Av rapportene til kommunene kan man se at de fleste kommunene ønsker å utrede tre til fire ulike alternativer for kommunesammenslåing, mens andre tenker å jobbe ned flere utredningsalternativ. Flere av kommunene skriver i sin statusrapport at de planlegger å utrede sammenslåing i fellesskap med nabokommunene. 

I arbeidet med kommunereformen er kommunene spesielt bedt om å se på uhensiktsmessige grenser, slik at disse kan justeres. Så langt er det få kommuner som tar opp dette temaet, men det nevnes kort fra to av kommunene i fylket. Dette er et tema som etter alt å dømme blir berørt nærmere når kommunene kommer i gang med selve utredningsarbeidet. 

Ulikt tidsløp
I kommunereformen er det lagt opp til to tidsløp for kommunesammenslåing, der det første løpet ofte kalles for «hurtigtoget». I rapportene fra kommunene kommer det frem at det er noe ulik takt kommunene i mellom- der de fleste går for hovedsporet, mens andre ønsker å gå for «hurtigtoget».