Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skjønnsmidler til innovasjon og fornying i kommunene

Neste søknadsfrist for å søke om skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene er 1. desember 2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.10.2016

Det er to søknadsfrister i året. Neste søknadsfrist er 1. desember 2016 og gjelder for 2017.

Hvordan søke?

Den som skal være saksbehandler for kommunens søknader må registrere seg som bruker/søker i databasen. Brukeren vil på vegne av kommunen kunne opprette og sende inn søknader, og følge opp prosjekter som har fått tildelt midler ved å rapportere tilbake underveis i prosjektene.

Følg denne beskrivelsen for å registrere kommunens saksbehandler som bruker i den nye databasen:

1.Gå til https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no  eller følg linken til høyre

2.Velg ID-porten. Registrering av bruker og pålogging i systemet gjøres gjennom  ID-porten. Det betyr at saksbehandler må bekrefte sin identitet ved å benytte MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

3.Legg inn: fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, rolle – (NB: velg søker), kommune.

Saksbehandler vil motta en bekreftelse på e-post så snart brukeren er aktivert i databasen.

Om skjønnsmidler til innovasjon og fornying

Prosjekter som får tilskudd må ha betydelig islett av nyskapning og innovasjon og forventes å ha overføringseffekt til andre kommuner. Alle prosjektskjønn undergis krav om minst 50 prosent egenfinansiering.

Det skal ikke gis støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale driftsoppgaver, eller prosjekter som er en del av det ordinære kommunale utviklingsarbeidet.

For å få tildelt prosjektmidler må kommuner i søknaden kunne vise til en gjennomtenkt og realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen må også begrunne valget av virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet.

Retningslinjer for skjønnstildeling
Det eksisterer nasjonale og lokale retningslinjer for skjønnstildelingen. Under vedlagte dokumenter finner du de nasjonale retningslinjene for 2016. Når statsbudsjettet legges fram i oktober, offentliggjøres retningslinjer for 2017. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sine lokale retningslinjer er under revisjon. Reviderte retningslinjer blir lagt fram medio oktober. For skjønnsmidler til prosjekter, vil det kun være snakk om mindre endringer i retningslinjene. En vesentlig endring er at søknadsfristen er endret til 1. desember. Gjeldende retningslinjer (før revisjon) ligger under vedlagte dokumenter.  

Nordtrønderske kommuner som søker sammen med kommuner i Sør-Trøndelag
Nordtrønderske kommuner som søker sammen med kommuner i Sør-Trøndelag, kan registrere én bruker i kontorkommunen for regionsamarbeidet og sende én søknad per prosjekt til Fylkesmannen i fylket hvor kontorkommunen ligger. Det krever at fordelingen mellom kommunene blir spesifisert i søknaden. Embetene samordner søknadene ved eventuell tildeling.Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er 15. oktober, slik at disse prosjektene bør sende inn søknad innen 15. oktober.