Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tverrfaglig samarbeid mellom instansene sviktet

Fylkesmennene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har vurdert fem tilsynssaker i etterkant av det tragiske barnedødsfallet i Vanvikan i november i fjor.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.11.2014

De to Fylkesmennene besluttet tidlig at man skulle gjennomføre felles tilsyn etter barnedødsfallet. Tilsynet har vært rettet mot St. Olavs hospital og psykolog som jobber der, mot fastlege, Leksvik kommune – herunder helsestasjon, NAV og barnehage, og barnevernstjenesten ved Rissa kommune.

Alle de involverte tjenester har hatt kontakt med mor, far og barn i ulik grad. Det er helsehjelpen som er gitt til foreldre og barnet, og tiltak fra NAV, barnehagen og barnevernet som er vurdert i tilsynet.

Lovbrudd og kritikk av helsetjenesten
I rapportene etter tilsynet kommer det frem at psykologen ikke ga forsvarlig helsehjelp, og at psykologen ikke varslet barnevernet med en bekymringsmelding. Det ble ikke funnet lovbrudd ved St. Olavs hospital. Tilsynet konkluderer videre med at fastlegen har gitt forsvarlig behandling. Legen får likevel kritikk da legen satt på viktig informasjon, uten at denne informasjonen ble vurdert i forhold til hva dette kunne bety for barnet.

Lovbrudd i kommunal helsestasjon og NAV
NAV var lenge bekymret for familien, og oppfattet familiesituasjonen som vanskelig. NAV har plikt til å være oppmerksom på oppfølging av barn i forhold til omsorgssituasjonen. I tilsynsrapporten kommer det fram av NAV ikke i tilstrekkelig grad har vært nok oppmerksom på forhold som kunne føre til tiltak fra barnevernets side, noe som følgelig er et lovbrudd.

Helsestasjonen har hatt kontakt med barn og familien over lengre tid, og hadde av den grunn mye informasjon om familien. Høsten 2013 fikk helsestasjonen informasjon som måtte betraktes som risikoinformasjon i forhold til barnets omsorgssituasjon. Helsestasjonen skulle da vært oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernets side. Det ble ikke gjort, og er med det å betrakte som et lovbrudd.

Også barnehagen var bekymret for barnets familiesituasjon. Barnehagen fulgte opp med foreldreveiledning, og tok initiativ til å henvise familien til førskolehelseteam. Fylkesmennene mener barnehagen var oppmerksom på forhold som kunne tilsi oppfølging av barnet, og bidro til å finne løsninger. Barnehagen har oppfylt sin oppmerksomhetsplikt.

Merknad til barnevernstjenesten
Det er Rissa kommune som har barnevernstjenesten i Leksvik kommune. Barneverns-tjenesten foretok en akuttvurdering dagen før barnet døde. Tilsynet konkluderer med at denne akuttvurderingen kunne gjøres mer grundig, uten at dette nødvendigvis ville ført til andre tiltak. Forholdet representerer ikke et lovbrudd.

Krever oppfølging
Fylkesmannen vil ha svar på en del spørsmål fra Leksvik kommune innen utgangen av januar 2015. Kommunen er bedt om å redegjøre for hvordan de i fremtiden skal sikre at ansatte er kjent med, og forstår, oppmerksomhetsplikten og meldeplikten til barnevernstjenesten, og at det skjer et tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktuelle instanser.