Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Førerkort

Alle som skal søke om førerkort eller fornye førerkortet sitt, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Egenerklæringen skal bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Dersom du har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra legen din.

Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøke lege. Hvis en lege, psykolog eller optiker mener at du ikke oppfyller helsekravene til å ha førerkort, skal han eller hun melde fra til Statsforvalteren dersom helsekravene ikke vil være oppfylt igjen innen seks måneder. Statsforvalteren informerer politiet dersom førerkortet bør tilbakekalles helt eller delvis. Politiet har også myndighet til å gi tilbake føreretten. 

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege.

Dispensasjon

Helsekravene til førerkort er tilpasset EUs førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Dersom fastlegen (eller en annen lege) konkluderer med at du ikke fyller helsekravene til førerkort, er det svært liten mulighet til å få dispensasjon fra helsekravene. 

Klage

Dersom du har fått avslag på en søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Statsforvaltaren vil da gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, blir saken sendt til Helseklage for ny behandling.

Vis mer


Publisert 07.11.2017

Endringer i førerkortforskriften

Vegdirektoratet har vedtatt endringer i førerkortforskriftens Vedlegg 1 – Helsekrav.


Publisert 23.09.2016

Nye helsekrav til førerrett

Ny førerkortveileder med presisering av begrepet «langtidsvirkende legemiddel» ved bruk av opioider ved kronisk smertebehandling.


Publisert 30.06.2016

Kraftig økning i saksmengden

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag opplever en kraftig vekst i antall «førerkortsaker», noe som har ført til 12 ukers saksbehandlingstid.


Publisert 18.12.2015

Finner helsesvikt hos sjåfører

Fylkesmannen har sammen med Politiet og Statens Vegvesen i Nord-Trøndelag gjennomført et prosjekt for å øke kunnskapen om førernes helse i forhold til trafikksikkerhet.