Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Folk og samfunn

Oppdatert 22.03.2022

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


11.12.2017

kunnskap om introduksjonsloven

Nå kan du teste dine kunnskaper om introduksjonsloven.

 


01.03.2017

Mal for individuell plan etter introduksjonsloven

Alle deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæringen skal ha en individuell plan. Planen skal si noe om mål med deltakerens program og opplæring, og hvilke aktiviteter og tiltak som må til for å nå disse. Kommunen skal revidere planen jevnlig.


20.01.2017

FOLK FØRST 2017

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon åpner årets konferanse og vil være tilstede deler av første dag. 


28.10.2016

Elektronisk søknadsskjema for skilsmisse

Det nye skjemaet følger opp fjorårets søknadsskjema for separasjon. Nå er det altså mulig å søke om både separasjon og skilsmisse elektronisk.


04.07.2016

Utvidet testing for MRSA

Alle som bor på mottak for asylsøkerere og flyktninger må testes for MRSA før oppmøte på sykehuset. Det har Helse Nord-Trøndelag besluttet.


23.05.2016

Rekrutteringstilskudd psykologer, 2. gangs utlysning

Helsedirektoratet lyser ut ytterligere midler på 81 mill. kroner over Statsbudsjettets kapittel 765 post 60 til rekruttering av psykologer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
Søknadsfrist 20.09.16.

 


31.01.2016

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Tilskudd til rekruttering av psykologer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene 2016.
SØKNADSFRIST 15.mars 2016. Fra 2016 skal søknaden sendes til Fylkesmannen.

 


19.01.2016

Endringer i introduksjonsloven fra 16.1.2016

Fra 1. januar kan deltakere i introduksjonsprogram få permisjon fra programmet ved tilbud om ordinært arbeid. Videre skal kommunene ta initiativet til å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For de som søker om fritak fra opplæringen, innføres det krav om dokumentasjon på tilstrekkelige kunnskaper om samfunnet


18.12.2015

Info om tilskudd fra Helsedirektoratet til brukere og pårørendeorganisasjoner

Tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet er kunngjort på  Helsedirektoratets nettsider. Søknadsfrist er 1. februar 2016


15.12.2015

4 millioner til kommuner med flyktningekostnader

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 4 millioner kroner til fire kommuner i Nord-Trøndelag som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med mottak av asylsøkere i høst.


Flere nyheter