Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Elevundersøkelsen våren 2017

I vårsemesteret er det frivillig for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen, og i høstsemesteret er det obligatorisk for elever på 7. og 10. trinn, og vg1.

5. trinn og vg3 kan også delta dersom det er et ønske fra skole.

I vårsemesteret kan skolene velge hvilke spørsmål som elevene skal svare på.

Med bakgrunn i skolens resultater knyttet til de ulike spørsmålene, kan skolen få informasjon om hva de er «gode på», og hva de må arbeide mer med.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.03.2017

 

Indeksen som måler mobbing blant elever, tyde på lite mobbing (4,5). Det er likevel elever som blir mobbet i skolen, og skolene må systematisk arbeidet videre med skolemiljø og nulltoleranse mot mobbing.

Trivsel 2007-2016 ligget rundt 4,3, vår 2017 3,7 betydelig nedgang. Landssnittet her er 4,2.

Mange elver føler seg ensomme. Indeksen her har gått fra 4,2 til 3,6 når man sammenligner 2013 og våren 2017. Det er betydelig lavere enn landssnittet som er 4,1.

Vurdering for læring har vært en nasjonal satsing i mange år, og er svært viktig satsning med tanke på læringsutbytte for elevene.

Her viser tallen for Nord-Trøndelag ikke tilfredsstillende resultater til tross for at de aller fleste kommuner har deltatt i satsingen. Det er særlig elevinvolvering som får lav skåre, og hjelp og støtte fra lærer som får lav skåre. Sammenlignet med resten av landet, ligger Nord-Trøndelag noe lavere, selv om landssnittet blir vurdert som for lavt.

Elevene i Nord-Trøndelag savner også en mer praktiskrettet undervisning og relevant opplæring.

Motivasjonen har også hatt et betydelig fall. Fra å ligge på indekssnitt på 3,7-3,9 i perioden våren 2011, til i dag hvor indeksen viser 3,4.

Indekser som viser støtte hjemmefra, og støtte fra lærer, har begge en liten nedgang, og innsats-indikatoren viser at den er fortsatt stabilt bra.