Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Statsforvalteren veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 31.03.2016

Tilskudd til svømming i barnehage

Det er nå mulig å søke om tilskudd for å gi barn i barnehage svømmeopplæring.

Tilskuddsmottakere er kommuner og frivillige organisasjoner. Målgruppe er barn i kommunale og private barnehager i alderen 4-6 år.


Publisert 17.12.2015

Barnehageprisen til Fosslia

Fosslia barnehage i Stjørdal er en av vinnerne av den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2015.


Publisert 20.04.2015

Endringer i forskrift om foreldrebetaling fra 1.mai 2015

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager er nå endret. Fra 1.mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.


Publisert 30.08.2013

Kompetanseutvikling for barnehageassistenter

Er du faglært eller ufaglært assistent i barnehagen? Har du lyst til å lære mer om foreldresamarbeid og om å arbeide med de yngste barna i barnehagen?


Publisert 27.06.2013

Fritak fra taushetsplikten etter barnehageloven

Fylkesmennene er delegert myndighet til å frita ansatte i barnehagen fra taushetsplikten.