Informasjon om innsending av årleg verjerekneskap

Alle verjer med økonomisk mandat er pliktig til å sende inn fullstendig verjerekneskap til Statsforvaltaren innan 30. april årleg.

Statsforvaltaren oppfordrar alle verjer til å sende inn verjerekneskapet digitalt via Altinn.  

I Altinn fyller du ut skjema for Fullstendigheitserklæring GA-8042 og legg ved skattemeldinga, årsoppgåver, kontoutskrifter og eventuell anna rekneskapsdokumentasjon som vedlegg. For direkte link til skjema og instruksjon for utfylling og innsending, sjå www.vergemal.no/vergeregnskap. Du kan og gå inn direkte via www.altinn.no og skrive inn «Fullstendighetserklæring» i feltet «søk etter innhold». Du kjem då direkte til GA-8042. 

Viktig å hugse når du sender inn rekneskap via Altinn:

  • Bruk din eigen elektroniske ID ved innsending av verjerekneskapet og ikkje ID til den du er verje for.
  • Send komplett verjerekneskap via Altinn når alle aktuelle dokument og vedlegg ligg føre. Bruk korrekt kategori for vedlegga du legg ved. Dersom du legg alle vedlegga på same kategori vil du kunne få purring på manglande innsending.
  • Ved innsending via Altinn skal du ikkje sende papirkopi i tillegg.

Du har ei plikt til å sende inn følgjande dokument for kvart verjemål med rekneskapsplikt til Statsforvaltaren innan 30. april årleg:

  1. Fullstendigheitserklæring

Alle punkt skal svarast på. Fullstendigheitserklæringa vert ikkje godkjent dersom dette ikkje er gjort.  Dersom fullstendigheitserklæringa vert sendt inn på papir skal den påførast dato og di underskrift.

  1. Skattemelding

Kopi av skattemelding (tidlegare sjølvmelding) for 2019 til personen du er verje for. Du må sjølv ta kontakt med Skatteetaten eller Difi for å få tilgang til skattemeldinga for den/de du er verje for dersom du ikkje har fått den digitalt eller i posten. Nærmare forklaring finn du på www.vergemal.no.

Vert det gjort endringar i skattemeldinga, er det den korrigerte versjonen du skal sende Statsforvaltaren. Dersom du sender inn slik korrigert skattemelding, må du og leggje ved kopi av den opprinnelege skattemeldinga. Dette fordi den korrigerte skattemeldinga inneheld færre detaljar enn den opprinnelege.

Har verje motteke godtgjering for vergeoppdraget for 2019 og verjehaver sjølv har dekt honoraret, minner vi om at du som verje må korrigere skattemeldinga til den du er verje for, då denne utgifta er frådragsberettiga.

  1. Årsoppgåver

Du skal sende inn årsoppgåver frå alle bankar verjehavar har konto i, samt årsoppgåve frå spareforsikringar, Coop (årsoppgåve og kontoutskrift for medlemskonto i Coop), fond, aksjar, obligasjonar og andre verdipapir som høyrer til verjehavar. Sjå skattemeldinga for oversikt.

  1. Kontoutskrifter

Send inn kopi av kontoutskrifter for alle kontoane tilhøyrande den du er verje for (sjå årsoppgåvene for oversikt).

Kontoutskriftene skal dekkje alle månadane og skal sendast inn sjølv om det ikkje har vore bevegelsar på kontoen og sølv om du som verje ikkje har brukt kontoen.

Kontoutskriftene skal sendast i bankens eige format. Det vil seie at dei skal sendast vidare i det formatet du får dem frå banken (ikkje kopiere over i word, excel eller liknande). Det er ikkje tilstrekkeleg å sende inn transaksjonsoversikt frå konto/nettbank.

Kontoutskrifter skal sendes for alle aktuelle månadar du har vore verje i perioden.

Dersom teksten ikkje forklarar kva transaksjonen gjeld, skal forklaring påførast kontoutskrifta. Alle kontantuttak må forklarast på kontoutskrifta. Du kan evt. nytte pkt. 5.11 i fullstendigheitserklæringa, eller leggje ved forklaring på eige ark.

Det skal ikkje sendast inn kontoutskrifter for konto som berre har vore disponert av den du er verje for. Det er da tilstrekkeleg at du legg ved dokumentasjon med stempel frå bank på kven som har hatt disposisjonsrett til kontoen(e).

Utvida rekneskapsplikt

Dersom det er utvida rekneskapsplikt i eit verjemål, skal Statsforvaltaren ha tilsendt kopi av rekneskap for drift av eigedom og/eller ervervsverksemda.

Vi ber deg være merksam på at du som verje med rekneskapsplikt skal oppbevare alle kvitteringar og vedlegg knytt til verjemålet i minst tre år.

Kvitteringar og vedlegg skal ikkje sendast Statsforvaltaren.

 

Fullstendig/samla rekneskap som forklart over bes sendt Statsforvaltaren via Altinn innan 30. april årleg.

Statsforvaltaren oppfordrar alle verjer til å sende inn verjerekneskapet via Altinn. Dersom nokon av dei alminnelege verjer sender inn verjerekneskap på papir, ber vi om at det vert sendt i ein samla konvolutt til:    

 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal,  Pb. 2520, 6404 Molde.

 

Vær merksam på at det ikkje skal være stiftar eller binders på det du sender inn.