For verjer

Det er en viktig oppgave å fremme en persons mulighet til å bestemme over eget liv. En verge kan gi slik støtte og bistå med å ivareta personens interesser. Det er viktig at utgangspunktet er vergehavers vilje og preferanser, og ikke er hva som er mest objektivt lurt å gjøre.

Et alminnelige vergemål er:

• en frivillig velferdsordning
• som fremmer personens selvbestemmelse
• ved at personen får støtte til å ta valg og noen til å ivareta sine interesser
• i tråd med egne ønsker og behov

Vergemål er en viktig velferdsordning. Ordningen bidrar til at personer får brukt sin rettslige handleevne ved at vergen både kan gi støtte når viktige beslutninger skal tas, og gjennom det trener personer i å ta valg, og kan representere vergehaveren når disposisjoner skal gjennomføres.

En verges oppgave vil variere både når det gjelder innhold og omfang. Oppdraget kan også variere over tid. Dette er fordi et vergemål skal tilpasses vergehavers ønsker og behov.

Det framgår av vergemålsloven § 28 at: «Den som oppnevnes som verge, må være egnet for vervet og må samtykke i oppnevningen.»

Utover kravet til egnethet og samtykke, stiller ikke loven andre krav enn at den som skal være verge ikke selv kan ha verge.

Noen vergemål kan kreve ekstra god kunnskap innenfor økonomi, mens andre kan kreve ekstraordinære ferdigheter innen kommunikasjon. Det er normalt likevel ikke slik at vergen selv må inneha all kompetanse som oppdraget krever, men vergen må vite hvor en kan henvende seg for å få hjelp.

Vergens kompetanse er en samling av vergens kunnskap, forståelse, ferdigheter, egenskaper, holdninger og verdier.

I og med at vergeoppdrag er forskjellige, krever oppdragene ulik kompetanse. Det er også naturlig å stille andre krav til alminnelige verger, herunder nærstående, enn til faste, profesjonelle verger. Det er likevel en del grunnleggende kompetanse alle verger normalt må ha.

Dette er:

• respekt for vergehavers vilje og preferanser
• vite hva rollen innebærer, - og ikke innebærer
• kunne kommunisere godt
• kunne innhente informasjon og kommunisere digitalt
• kjenne til vergemålsloven og ha kunnskap om innholdet i relevante bestemmelser
• normal kunnskap om privatøkonomi
• normal samfunnsforståelse


I tillegg må vergen være strukturert, ha tilstrekkelig tid til oppdraget og akseptere å stå under tilsyn av statsforvalteren.

En verge trenger normalt ikke å være en ekspert. Vergen skal hjelpe en person som har nedsatt funksjonsevne til å fungere på lik linje med andre i samfunnet. Alminnelig kompetanse er normalt derfor tilstrekkelig