Klimasats 2021

No kan du søke om klimasatsmidlar for 2021. Søknadsfristen er 15. februar.

Publisert 16.12.2020

Klimasats er ei støtteordning for kommunar og fylkeskommunar som vil redusere utslepp av klimagassar og bidra til omstilling til lågutsleppssamfunnet.

Regjeringa har foreslått 100 millionar kroner til ordninga i statsbudsjettet for 2021.

Støtteordninga driftast av Miljødirektoratet og skal fremme klimatiltak i kommunar og fylkeskommunar. Ordninga skal bidra til at kommunen integrerer klimaomsyn i sine aktivitetar ved å gi tilskot til prosjekt som bidrar til reduksjon i utslepp av klimagassar og omstilling til lågutsleppssamfunnet. Videre skal ordninga bidra til at kommunen styrker rollen som samfunnsutviklar og drivar som legg til rette for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktørar.

Søknadsfristar i 2021

Hovudsøknadsfrist er 15. februar, men for nokon type tiltak det er fleire søknadsfristar.

Sjå heimesida til Miljødirektoratet for meir informasjon https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/soke-stotte-til-lokale-tiltak/ .