Energi fra Nyhamna til nytt landbasert fiskeoppdrettsanlegg ved Indre Harøy

Fylkesmannen ber Miljødirektoratet sammen med aktuelle myndigheter og næringa om å vurdere muligheten for å overføre kjølevannet fra Gassco AS sitt anlegg ved Nyhamna til Salmon Evolution AS sitt planlagte anlegg ved Indre Harøy.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.06.2018

Energisituasjonen i området betegnes som sårbar, og det vil etter vårt syn være tenelig om potensialet i å benytte energien i kjølevannet vurderes konkret.

Den samfunnsmessige betydningen av å nyttiggjøre energien i det varme vannet som nå ledes til sjø er:

  • Energisparing
  • Redusert sårbarhet i energiforsyningen
  • Bedret sikkerhet i energiforsyningen
  • Bedrede forhold for marin natur

Salmon Evolution anslår et energibehov til oppvarming av produksjonsvannet på rundt 45 GWh pr år. Samtidig utgjør mengden varme i kjølevannet fra Nyhamna ca. 289 MW. Slik vi forstår Energiregion Møre utgjør det ca. 2.500 GWh årlig.

Omtrent 2 % av energien i kjølevannet fra Nyhamna er nok til oppvarming av produksjonsvannet ved nytt fiskeoppdrettsanlegg ved Indre Harøy.

Dersom konklusjonen skulle bli å bruke kjølevann fra Ormenanlegget til oppvarming av vann i landbasert fiskeoppdrettsanlegg på Indre Harøy, bør det vurderes om transportrør for kjølevann bør dimensjoneres med tanke på et mer omfattende bruk av kjølevannet i Fræna.

Fylkesmannen ber relevante myndigheter sammen med næringa om å vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes for en samfunnsmessig best mulig benyttelse av tilgjengelige ressurser. Potensialet for også å redusere risiko og sårbarhet i energiregionen bør inngå i en slik vurdering.