Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Miljøstatus

Miljøstatus

Miljøstatus viser korleis det står til med miljøet, kva som påverkar det og kva vi kan gjere for å sikre eit godt miljø i Noreg. Nettsida inneheld kart og grafikk med miljøinformasjon om korleis vi ligg an til å nå nasjonale miljømål. 

Fleire offentlege etatar med miljøansvar bidreg, mellom anna Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt og Statens strålevern.