Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Mottak og omlasting av plastemballert avfall til forbrenning

CCB på Ågotnes skal ta mot restavfallsballar for omlasting og transport til Rådalen  

Avfallsballane kjem med båt til kaien i Tranesvågen og vert omlasta på bil for vidare transport.  Mottaket skal drivast døgnkontinuerleg, med største mottaksmengder i tidsrommet oktober til mars.  Transport til Rådalen vil primært gå føre seg på dag og tidleg kveld.

Søknad med vedlegg finn du til høgre på sida.

Frist for å senda inn merknader er 20. august 2018.

Eventuelle merknader kan sendast til:

Fylkesmannen i Hordaland, pb. 7310, 5020  Bergen,

eller på e-post til fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Merk med referansenummer 2018/8803