Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Høyringar

Høyringar

Har du innspel?

Fylkesmannen legg saker til offentleg ettersyn for at dei skal vere godt nok opplyste før vi avgjer dei. Høyringane gjeld saker etter forureiningslova, naturmangfaldlova, laks- og innlandsfiskelova og viltlova. Gå til sida for høyringar.