Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskot

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Vis meir

Utredings- og tilrettelegginsmidler (UTM, tidligare kalla BU-midlar) vert sett av i dei årlege forhandlingane om jordbruksavtalen. Dei skal nyttast til å leggja til rette for langsiktig og lønnsam verdiskaping. UTM er berre retta mot utviklingsprosjekt og ikkje mot konkrete investeringstiltak. Nytt frå 2014 er at midlane til Handlingsplan for økologisk produksjon og forbruk er lagt inn under denne ordninga.


Publisert 09.10.2018

Søk om erstatning i god tid

Fristen for å søkje erstatning etter klimabetinga avlingssvikt er 31. oktober, men vi rår alle til å søkje i god tid før fristen.


Publisert 26.09.2018

Søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket

Søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot står for døra. Teljedatoen er 1. oktober og endeleg søknadsfrist er 15. oktober.


Publisert 03.09.2018

Tørkesommar i Hordaland og erstatning etter avlingssvikt

Føretak med vesentleg avlingssvikt kan alt no søkje om forskot på erstatningsutbetaling. Du bør setje deg inn i kva som skal til for å levere søknad, inkludert endringar i regelverket for 2018.


Publisert 15.08.2018

Elektronisk søknad om tilskot for avløysing ved sjukdom

Frå og med 15. august 2018 er det mogleg å søkja om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. elektronisk.


Publisert 18.04.2018

Utlysing tilskot frå Hordaland Landbruksselskap

Hordaland Landbruksselskap er ei ideell stifting der føremålet er å forvalte kapitalen i dei fonda selskapet har til rådvelde, i tråd med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland.


Publisert 02.03.2018

Fordeling av SMIL- og dreneringsmidlar 2018

Fylkesmannen har fordelt 5,2 mill. kroner til kommunane i tilskotsramme til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og 3,0 mill. kroner til tilskotsordninga for drenering av jordbruksareal.


Publisert 21.02.2018

Søk prosjektmidlar frå klima- og miljøprogrammet i jordbruket 2018

Frå i år må du søkje om midlar til fylkesvise tiltak frå klima- og miljøprogrammet i jordbruket via elektronisk skjema i Altinn. Fylkesmannen i Hordaland har om lag kr 350 000 til disposisjon for nye prosjekt i 2018.


Publisert 08.08.2017

Tilskot til drenering av jordbruksjord er dobla

1. juli 2017 blei tilskotet til drenering dobla til 2 000 kroner per dekar eller 30 kroner per løpemeter.


Publisert 17.01.2017

Nye investeringsmidlar til organisert beitebruk

Fylkesmannen i Hordaland lyser med dette ut investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2017. Frist for søknad er 15. mars.


Publisert 14.09.2016

Mykje pengar att til drenering av jordbruksjord i 2016

Det har kome inn få søknader om dreneringstilskot så langt i 2016. Meir enn 1,3 millionar kroner er framleis tilgjengeleg for gardbrukarar som ønskjer å drenere.