Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Næringsutvikling

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir

Utviklinga av lokalsamfunn og bygdenæringar (tilleggsnæringar) er hjå Fylkesmannen i Hordaland samla i ein eigen Utviklingsseksjon på Landbruksavdelinga, herunder landbruksrelatert næringsutvikling innan mat, reiseliv, Inn på tunet (grøn omsorg) og treforedling/bygg. Utviklingsseksjonen handssamar også søknadar om UTM (før BU-midlar), etter føringar i Regional næringsprogram for landbruket i Hordaland 2013-17.

Næringsutvikling innan tradisjonelt landbruk ligg til næringsseksjonen under Husdyr og Jordbruk.


Publisert 12.12.2018

Endeleg Bybonde i Bergen

Grønare fingrar, grønare by og supporterklubb for landbruket, er kjernesakene til Bybonden i Bergen. Ida Kleppe (38 år) frå Sunnmøre vart tilsett som Bybonde i Bergen i haust, med Bondelaget og Lystgården på Landås som prosjekteigarar.


Publisert 13.11.2018

Verdas beste ost

Gardsysteriet Ostegården og Jørn Hafslund slo til med siger, i konkurranse med bortimot 3500 ostar frå heile verda, under oste-VM i Bergen. Samarbeid er nøkkelen, seier vinnaren.


Publisert 26.10.2018

Auka attraktivitet og lønsemd for lokalmatprodusentar

33 bedrifter deltok i det første året av Matarena sitt langsiktige kompetanseprogram for produsentar av lokal mat og drikke. Tilbakemeldinganei har vore svært gode.


Publisert 24.10.2018

Korleis mobilisera til næringsutvikling i landbruket?

I to dagar har næringsrådgjevarar frå Hordaland saman funne aktuelle  mobiliseringstiltak for å styrka næringsuviklinga i landbruket.


Publisert 06.09.2018

Korleis mobilisera til næringsutvikling i landbruket

Velkommen til samling på Rosendal Fjordhotel 17-18. oktober 2018!

Samlinga skal gje inspirasjon og drahjelp til godt driv i landbruket.


Publisert 14.08.2018 av Administrator

Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar for landbruket 2018 - søknadsfrist 15. oktober

Utgreiings- og tilretteleggingsmidlane (UTM) skal bidra til auka matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, herunder økologisk, og utvikling av andre landbruksbaserte næringar, som matforedling, reiseliv og Inn på Tunet (IPT).


Publisert 03.04.2018

Parsellhagehåndboken lansert

Dyrkingsprosjekt i byane våre brer om seg med stor entusiasme. Målet er at handboka i etablering og drift av parsellhagar, kan bli ein hjelp på vegen til å gjera buområda og kvardagen vår grønare.


Publisert 07.03.2018

Auka støtte til bønder som vil satsa

Innovasjon Norge vil auka støttesatsane for bønder som vil satsa i 2018.


Publisert 02.03.2018

God etablerarrettleiing for landbruksbaserte næringar

Korleis kan rettleiarar bidra til å gjere vegen frå forretningsidé til resultat enklast mogeleg? Dette er hovudtema i Fylkesmannen i Hordaland sine kurs og temasamlingar med utgangspunkt i handboka «Kort veg til gode hjelparar».


Publisert 28.02.2018

Føregangskommunen Kvinnherad

Kvinnherad kommune i Hordaland opplever for tida stor pågang frå unge som vil overta gard. Entusiasme og satsing pregar landbruket i kommunen.